Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partijen gezamenlijk wekken bij velen, die de dorre politiek der laatste dertig jaren hebben gevolgd. Voor een deel schaarden die kiezers zich naast ons beginsel, voor een deel naast onze critiek. En deze hebben door de stakings-historiën geen van beide geleden. Men moet zich dus nog niet al te blij maken. Vooral indien blijkt dat maatschappijen en gemeenten in hun maatregelen tegen de werklieden politieke vervolgingen beoogen, evenals de kranten in hun ophitserij, gaat ons getij weer zwellen, en de netten staan gereed.

Want al de kleinen en verdrukten in de maatschappij, die breede laag die ligt tusschen de arbeiders en de tamelijk gegoeden, hebben het geen haar beter gekregen door den triomf der deugd over de algemeene werkstaking. Geen enkele belooning van hun arbeid werd hooger. Geen krot is erdoor geslecht, geen huisjesmelker bedwongen. En waar nu voor Roomsch en Calvinistisch gedisciplineerde werklieden een mooie tijd is gekomen om vóór alle andere werk te krijgen, zullen we hun in 1905 niet zonder vrucht de vraag stellen hoe het met hun arbeidsvoorwaarden staat, en wat zij van ons program van dadelijke actie denken.

Dit feest van het gezag zal ook in eigen kring niet zonder een katterigen nk-dag afloopen.

Het zijn de groote lijnen van het economisch leven, zooals het zich afspiegelt in het beheer door de bezitters over den staat gevoerd, die den groei onzer partij tot eene noodzakelijkheid maken, en de voorvallen van deze dagen, straks door afstand in tijd al niet zoo groot meer schijnend, zullen daarop zeer weinig invloed uitoefenen.

Dit uitmaken van de sociaaldemocratie en hare leden voor al wat leelijk is, zal toenemen met onze groeiende macht. Het is een verzet in woorden tegen een feit dat niet is tegen te houden. Het is het soelaas der burgerlijke braafheid die zich in hare zeer materieele grondslagen bedreigd ziet. Het zijn kreten van eigen pijn, verzuchtingen over eigen verval van krachten. Waren wij niet een zoo groote en toenemende macht, men zou ons goêlijker behandelen.

Sluiten