Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk met hetzelfde geluid, als hij in verbinding met den klinker heeft.

Men zal dan tevens hooien, hoe die medeklinker uitgesproken moet worden om de verbinding met een volgenden klinker gemakkelijk te maken.

Het nadeel, verbonden aan het uitspreken van de medeklinkers met een bijgeluid is zeer groot: hoe meer dat geluid gelijkt op de stomme e, des te moeilijker valt de verbinding met een volgenden klinker: k-oe uitgesproken als ke-oe kan geen andere verbinding geven dan keöe. Dan ontstaat dezelfde moeilijkheid, zij het in mindere mate, als bij de oude spelmethode: k-oe uitgesproken als ka-oe (veronderstellen we voor een oogenblik. dat bij de spelmethode oe als één teeken voor één klank werd beschouwd), geeft kaöe; dit woord moge iets meer van koe verschillen dan keiie, waardoor het wat lastiger wordt te raden, dat het als koe gelezen moet worden, in aard komt de moeilijkheid overeen.

Een niet te verwerpen hulpmiddel ter vermijding van zoo'n lastig hiaat vinden we in het zeer zacht en zoo mogelijk niet afzonderlijk uitspreken van de medeklinkers. Daarentegen moet de stand, dien de spraakorganen (lippen, tong enz.) aannemen, dan duidelijk uitkomen. Enkele letters leenen zich hiertoe zeer goed: aan den mondstand is te zien. dat m, n, p zullen uitgesproken worden; zelfs is bij eenige oefening waar te nemen of p dan wel b de beginletter is.

Bij de meeste medeklinkers gaat dit echter niet: bij keelen tongletters is er niets of weinig van te zien, tusschen v en f is alleen bij scherpe waarneming verschil op te merken, bij v en u- in 't geheel niet, wel te verstaan, indien geen geluid wordt voortgebracht. Immers het verschil tusschen die letters ontstaat pas bij het doorblazen van lucht, door de verschillende wijze, waarop dit geschiedt; maar wordt er lucht doorgeblazen, dan ontstaat geluid, en dat moeten we achterwege laten, als we het hiaat geheel willen vermijden.

Pogingen om de leerlingen zoo veelvuldig en scherp den stand der spraakorganen te laten waarnemen, dat het hoorbaar

Sluiten