Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den heer van Berchem, noemde zich en verzocht verschooning, dat hij zich zelf maar voorstelde, in de hoop dat mijnheer van Berchem hem: „daarna bij zijne nicht zou willen introduceeren, „met welke hjj hoopte de oude kennis te mogen vernieuwen."

„Dat zal haar zeker aangenaam zijn; mij dunkt, ik heb haar wel eens van zekeren dokter Witgensteyn hooren spreken; zijt gij aan dezen geparenteerd ?"

„Ik ben zijn zoon, en had het voorrecht als knaap bij mijnheer van Berchem, uw broeder, aan huis te komen..."

„In dat geval twijfel ik niet of zij zal u goed ontvangen, want zij toont zoo weinig lust om nieuwe kennissen te maken, dat zij stellig aan oude bekenden moet hechten," liet van Berchem zich gulgauw ontvallen. „Blijf maar hier bij mij, dan zal ik u aanstonds aan haar voorstellen."

De zee-officier liet het zich geen tweemaal zeggen, maar nam plaats bij den bankier en trachtte dezen voor zich te winnen door een levendig onderhoud, dat hij hoopte te kunnen rekken tot Regina door haar cavalier zou worden teruggeleid. Dat oogenblik was spoedig daar. Jakob van Berchem had geene enkele reden om zjjne danseres langer dan volstrekt noodig was aan de praat te houden; hij was willens haar naar hare plaats terug te voeren, om zich daarna bij zijne eigen vrienden te voegen, maar, zonderling, Regina liet hem niet vrjj, zij wilde .... iets aan het buffet gaan gebruiken, wendde zij voor.

„Wel Gina! dan kan ik het immers laten brengen, dat is veel beter; mijn blondje zit nu vaat al te wachten; zij zal zeker ook wel wat noodig hebben."

Regina moest toegeven; zij kon den echtgenoot niet dwingen zijne jonge vrouw in den steek te laten.

„En zie! papa en Lize hebben gezelschap, en zij hebben het druk ook, naar 't mij voorkomt, met dien knappen zee-officier!"

Regina had „den knappen zee-officier" al vóór hem opgemerkt, en juist daardoor had zij een voorwendsel gezocht om nog niet naar hare plaats terug te keeren; maar zij begreep toch, dat er geen ontkomen aan zou zijn als de jonkman zelf het wilde; men was nu eenmaal in dezelfde zaal, en hoe eer zij den aanval uitlokte, hoe eer die ook was af te slaan; vluchten en

Sluiten