Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich dan niet meerderjarig laten verklaren vóór den tijd?"

„In zekere gevallen... ja, heel goed."

„Bij voorbeeld, als de pupil voor eenigen tijd het huis van haar voogd had te verlaten, en de tijd harer meerderjarigheid staande die absentie moest invallen ?"

„Dat's een uitmuntend idee; dat is te beproeven! riep van Berchem in vervoering hare hand vattende, en deze aan zijne lippen brengende als die van een reddenden engel. „Ik ga er op staanden voet werk van maken en er met Welsink over spreken niet het meest om van uw geld te profiteeren, geloof mjj, maar bovenal om gerust te kunnen sterven, als eens plotseling de dood mij overviel... en gij geene meesteres waart van het uwe, en Jakob, die veel te veel de inblazingen van den Duitscher volgt, u wist over te halen, om... neen! neen! daartegen moet gij ge» waarborgd zijn; en ik, ik wil als een eerlijk man ten grave gaan."

Oom Jozua was een eerlijk man, en hij meende het eerlijk; maar toch ... of het voor de vierschaar eener hoogere moraliteit kon bestaan, dat een voogd zijne pupil binnenstijds de rechten eener meerderjarige liet toekennen om ... zich tegen een bankroet te waarborgen, dat is wat anders ... Wat Regina betreft, aan haar wensch, om niet langer „vervoogd" te blijven, werd voldaan binnen het kortst mogelijk tijdsverloop.

/ij schreef aan hare vriendin te G., dat zij haar „comting ut aye te haren huize wilde vieren, en of er een hoekje was om hare kamenier te bergen, daar deze haar op de reis zou vergezellen ; oom Jozua bleek niet kras genoeg om den tocht te ondernemen.

Het antwoord was één enkele juichtoon.

Voor zij afreisde, deed haar gewezen voogd rekenschap van zijn beheer over haar fortuin, ten overstaan van den notaris Welsink, die het toezicht had gevoerd over de voogdij, en aan wien zjj van nu aan de administratie harer bezittingen overgaf, op verlangen van oom Jozua. Wat dezen betrof, de laatste beurstijdingen hadden eene andere dan de gevreesde uitkomst teweeggebracht. De jongere leden van de firma hadden een schitterenden triomf behaald op den zwaarhoofd, wat de tusschenkomst van Regina overbodig maakte... voor het oogenblik. Maar zij achtte zich daarom nog niet ontslagen van den plicht der dank-

Sluiten