is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oververhitting op te heffen als nutteloos opgeeft, daar toch die middelen op geheel dezelfde wijze werken en 0111 geheel dezelfde redenen alle na kortstondig gebruik hun werkzaamheid moeten verliezen.

Maar men zal mij misschien tegenwerpen, dat zelfs als in abstracto die beschouwing over het koken wordt aangenomen, het toch mogelijk zou zijn, dat slechts zoo weinig verontreinigende stof noodig is om het koken te veroorzaken, dat de vloeistof toch als volkomen zuiver mag worden beschouwd. Men zal er op wijzen, dat de genoemde onderzoekers, daar zij het kookproces wilden bestudeeren, werkten met expresselijk van lucht bevrijde vloeistoffen, en dat, al geldt hun conclusie voor zulke exceptioncele gevallen, zij toch niet doorgaat voor het normale geval van vloeistoffen waarop de dynamische methode wordt toegepast. Voor dit geval, zal men zeggen, heeft een lange reeks van onderzoekers de bruikbaarheid der dynamische methode aangetoond en men zal weigeren mijn conclusies over haar onnauwkeurigheid te aanvaarden zoolang ik niet de vraag heb beantwoord, waarom mijn resultaten afwijken van de algemeen verkregen uitkomsten.

Ik zou dan ten antwoord kunnen aanvoeren, dat die gunstige oordeelvellingen omtrent de dynamische methode niet zoo algemeen zijn, ik zou mij kunnen beroepen op niemand minder dan REGNAl'I.T, die voor een geheele klasse ') van vloeistoffen de

!) n.1. voor alle vloeistoffen die groote cohaesie bezitten en daartoe rekent hij alle verdichte gassen (C. R. p. 106.r>). Merken wij in 't voorbijgaan op, dat in de Duitsche vertaling van deze plaats (POCG. lil p. 402.) een uiterst zinstorende drukfout is blijven staan. Op p. 405, Ie regel moet men in den zin; „man kann