is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Integendeel, de methode zou foutief zijn, wanneer zij niet deze toename zou doen constateeren. Tammann's geheele betoog loopt uit in het ,,schciiibai'e" in het citaat van hem, dat ik gaf op blz. 123, maar daarin ligt ook zijn fout opgesloten. De door WüI.l.ner & Grotrjan geconstateerde afhankelijkheid van druk en volume is niet een schijnbare, door experimenteele fouten veroorzaakt, een bepaalde hoeveelheid van een mengsel heeft niet een constante dampspanning onafhankelijk van het volume, waarin zij zich moet schikken en voor een onzuiver preparaat krijgt men juist zooals WüI.I.ner & GROTRIAN dat beschrijven, een reeks spanningen.

Maar volkomen hetzelfde geldt voor de dynamische methode en zoo verklaart zich het door RkGNAU.T gevonden verschil. Het ware al zeer toevallig geweest , had hij bij beide methoden hetzelfde cijfer gevonden, daar zijn uitkomsten inderdaad niet anders waren, dan een middenwaarde tusschen twee, misschien nog ver verwijderde, uitersten. Dat hij niet zooals WüM.N'KR en GROTRIAN op verschillende uitkomsten kwam bij de statische methode, ligt daaraan, dat hij niet zooals deze onderzoekers, bij variabel volume werkte. Dat hij evenmin als iemand na hem, bij de dynamische methode inconstante dampspanning vond, daaraan, dat men bij deze bij na altijd werkt onder terugvloeiing, dus terwijl de verhouding tusschen damp- en vloeistofhoeveelheid dezelfde blijft. Deed men dit niet, dan zou men, (zie fig. 8), hier nog grooter verschillen zien optreden.

Maar het gaat toch waarlijk niet aan, daarom aan de dynamische methode de voorkeur te geven. Of meent men inderdaad, dat het mogelijk zou zijn, volgens