is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, dan, omdat de formule voor een willekeurig verontreinigde stof nog wel niet opgesteld zal kunnen worden. Wel is dit reeds mogelijk voor het speciale geval dat een stof maar één bijmengsel in geringe hoeveelheid bevat, en om aan te toonen, dat in dat geval de formule van geheel anderen aard wordt, dan door Wül.l.ner & Grotrian is opgegeven, zal ik haar hier afleiden.

Zij gegeven, een stof met een dampdruk p0, verontreinigd door een zoo geringe hoeveelheid van één bijmengsel, dat men de pxj-lijn en de px2-lijn beide

nog als rechten mag beschouwen tusschen pu en pt en po, de uiterste dampdrukken van het mengsel. Bij een druk p zal nu in dampvorm aanwezig zijn AB/AC maal de geheele hoeveelheid (zie fig. 9). Nu is:

AB : DK = (p, — p) : (Pl — p0)

BC : DK = (p — p3) : (p, — p0) dus AC _ (p.3 — p„) (p, — p) + (p, — p„) (p — p.,)= (p—p„) (pL—pa) A1* ~ (P2 — P„) (Pi — P) ~~ (Ps—P,,) (Pi—P)

Mogen we nu de dampphase als verdund beschouwen