is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p—p„Xj—pj (I—X[), bepaald met behulp der waarden uit dezelfde horizontale rij, dat is dus het bedrag, dat de werkelijk gemeten druk van dit mengsel grooter is dan de druk zijn zou. wanneer de pXj-lijn een rechte ware. verloopende tusschen de, bij dit mengsel gemeten, waarden van pt en p.,. Ik heb nu aangenomen, dat deze aldus bepaalde grootheid karakterstiek is voor dit mengsel en althans eerst in de 2e orde geïnfluenceerd wordt door de onzuiverheid der stoffen, die zich manifesteert in de verschillen tusschen de cijfers, voor pt en po gevonden. Onder pc bevindt zich nu de met behulp van de kolom S gecorrigeerde waarde van p n.1. de grootheid „iP;.*! + n.Pi(i—x,; + S d.w.z. dus, de druk, dien men verkrijgt, wanneer men het gevonden bedrag van S optelt bij den druk, dien het mengsel zou vertoonen, wanneer de px,-lijn een rechte was en tot eindpunten had de middenwaarden van pj en p.,. -A is de aldus aangebrachte correctie, dus p—pc.Het spreekt van zelf, dat zulk een correctie willekeurig is, en men misschien even goed een andere zou kunnen aanbrengen, want zoolang wij niet precies weten, door welke omstandigheden de verschillen in p, en p3 veroorzaakt zijn, is het niet mogelijk, de juiste correctie te bepalen. Ik heb dan ook deze p( niet berekend in de meening, aldus veel nauwkeuriger waarden te vinden, maar hoofdzakelijk om te zien, in hoeverre een aldus bepaalde lijn in haar verloop en karakter zou afwijken van de direct waargenomene.

Het bleek me bij een constructie op groote schaal, dat deze afwijking zeer gering was, dat met name door beide reeksen van p een zeer mooi continu verloopende