is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theoretische en expcrimenteele bezwaren rijzen en ik vermoed dat de fouten waarover Caryktii klaagt ') en die hij in de sedert verloopen twee jaar blijkbaar niet heeft leeren overwinnen, voor een groot deel daaraan zijn toe te schrijven, fouten zoo groot, dat ze carveth s leerling pkttit ~) en Tayi.or s) die op hetzelfde laboratorium werkte, gedwongen hebben hun toevlucht weer te nemen tot de oude methode.

jj 4. Schets cour eenvoudige statische methode.

En ten slotte lijden al deze methoden aan het gebrek, dat men een analyse van het distillaat moet doen en wel, ten minste bij de keuze van den brekingsindex, die daartoe het meest geschikt schijnt, met behulp van werktuigen [Pui.KRICIi's refractometer, motor met zuig- en perspomp voor temperatuurregeling4)] dieniet altijd ter beschikking staan, liet kwam mij voor, dat er. voor zoover althans de gaswetten voor den damp mogen aangenomen worden, een methode is, waartegen geen theoretische bedenkingen te maken zijn en die bovendien het voordeel aanbiedt van uiterst eenvoudig te zijn. Gesteld men brengt in een grooten luchtledigen ballon van 2 a 4 I.. inhoud zooveel van een mengsel dat juist alles kan verdampen, dan behoeft men slechts den druk in dat vat te meten 0111 p = f (x,) te bepalen. Nu is dit echter natuurlijk nooit uit te voeren: 0111 zeker te weten, dat men niet onverzadigden damp heeft, moet men zooveel vloeistof in het vat brengen, dat

') 1. c. p. 194.

:) 1. c. p. 3G0.

•') 1. c.

Zie: von Zawiuzki 1. c. p. 13.