is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesproken, en wel door keeren op den voet en extractie, wel is waar sluit deze zoo gebiedende eisch van onmiddellijk ingrijpen reeds in zich dat eventueele weerstand van het ostium overwonnen moet worden.

Zoo zegt Louise Bourgeois (Verscheyde aenmerckingen nopende de onvruchtbaerheyt, kinderbaren, siecten der vrouwen ende de geboorte der kinderen, Hollandsche vertaling A° 1658) op pag. 36 onder het opschrift „Dat daer een toeval is, waer men een vrouwe terstont moet doen verlossen." „Het is wanneer een vrouwe een uyttermaten lossinge van bloede heeft", men moet zich dan niet ophouden met interne middelen of „Clisterien" maar men moet voortvaeren tot het uithalen van het kind met de hand, de flauwte verswakt de bindselen van den hals van de moeder." Blijkbaar staat haar ook 't geval van een resistent ostium voor den geest en wil zij aangeven, dat de moeilijkheid hier zoo groot niet is. Men moet dan vervolgens zegt zij „de membranen breken, die rontsom het kindt zijn, gelijck men een poorte soude doen om eén huys te salveren van brandt, ende het kindt by de voeten uyttrecken." Zij houdt daarbij geen rekening of de vrucht voldragen is (bijv. vermeldt zij een geval van 6 mnd).

Naar haar zeggen „verhaelde Monsr. Ie Fevre deze maniere van doen in de Hooghe Schoole van de Medicinen." Overigens wil zij er alleen in ernstige gevallen toe overgaan (blz. 38) en beklaagt zij zich deze handelwijze niet eerder te hebben geweten. A. Paré schijnt haar trouwens reeds te hebben aangegeven, van Guillemeau is dit zeker (Bonnaire Presse médicale 14 Aug. '97). Verscheidene vrouwen, die zij met name noemt, waren

6