is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door te wachten gestorven, doch hadden, naar zij meent, door spoedverlossing behouden kunnen blijven „tot vertroostinghe van haerder huysgesin".

Zeer duidelijk is een mededeeling van Portal: (De Practijk der Vroed' Meesters, Hollandsche vertaling A° 1690). De mededeeling (pag. 216) is gedateerd 24 Aug. 1672. Het geval betrof de vrouw van een collega. „Ik vond haar in groote nood, zoo verhaalt hij, en gevaar van schielijk te zullen sterven, hebbende een seer sware Bloedvloed, die haar kragten gansch hadd' uitgeput. De Heeren Kikebeuf, de Mersenne, Akakia en Bricet, alle vier seer geleerde en vermaarde Genees-heeren uit de schoole van Parijs, vonden haar sodanig gestelt, dat sy geboden, dat haar de Sacramenten souden toegereykt worden: na het welke sy my seyden, dat ik arbeyden soude om haar te verlossen, oordeelende dat myn hand, naast God, alleen haar het leven konde behouden. Ik streek dan mijn hand met olie en bragt de vingers tot aan de binnemond van de Lyfmoeder, dewelke omtrent de groote van agt liniën, dat is twee derde van een duym, in syn diameter open was

„Ik maekte de Heeren Doctoren deze opening' bekent, die my daarop antwoorde, dat ik voort soude vaaren en d'opening' soude tragten te verwyderen, best ik konde, om de Vrouw' te verlossen: ik bragt myn drie middelste vingers, den een na den ander in dese opening' en spreyde de selven van malkanderen daar ik de opening' matig mede verwyderde; doe liet ik verder mijn duym en pink by de drie andere vingers in d'opening' glyden, makende aldus met myn hand een manier van een schroef, spreydende de vingers