is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaders gedrukt heeft. Uit liet jaar 881 dagteekent het oudst bekende besluit van een concilie, waarbij den kloosters bevolen werd lijsten op te maken van de boeken, welke zy bezaten.*) Bij den aanvang der regeering van Lodewyk IX had er in Frankrijk eene nieuwe algemeene optcekening der boeken plaats. Vincent van Beauvais n. 1. kreeg van dezen vorst de opdracht de oude en belangrijke handschriften in de kloosters van zijn rjjk op te sporen, opdat ze afgeschreven konden worden. De afschriften zouden in capellae siiae thesauro worden bewaard. -)

Ook in lateren tijd zijn door de kapittels van verschillende orden, o. a. door de Cisterciensers en Dominikanen, 3) telkens voorschriften uitgevaardigd, waarbij het aanleggen en bijhouden van catalogi bevolen wordt. Met die wetenschap kan men eenigszins nagaan, welk een klein gedeelte van het aautal catalogi dat eenmaal bestond, tot op onze dagen bewaard bleef!

Het feit, dat dergelijke voorschriften in latere eeuwen voortdurend talrijker worden, is gemakkelijk te verklaren. Zooals men weet was liet stelen van boeken uit kerken en kloosters een euvel, dat gedurende de middeleeuwen steeds grooter afmetingen aannam, dat zicli trots allerlei maatregelen door de besturen genomen, niet beteugelen, veel minder nog uitroeien liet. Het hielp niet of men den toegang tot de boekerijen zooveel mogelijk bemoeilijkte: het hielp niet of men de boeken aan ketens legde; de dieven stoorden er zich niet aan, dat voor in het boek, onder het ex-libris, geschreven stond: „quicumqiie etim furatiis fuerit, vel celaverit, vel titulum istum

*) v. Statuta Concilii apud. S. Macram a Chr. 881 cclebrati § IV. ap. Concilia totius Galliae cd. Coleti T. XI p. 511—512: Missi regii per civitates et singula monasteria tam canonicorum quam monaehorum sive sanctimonialium una cum cpisoopo parochiae uniuscujusquc in qua consistunt... thesaurum ac vestimenta scu libros diligenter inbrevient, et breves regi reportent. *) Gottlieb, S. 323

3) Statuta Capitnli general. Ord. Cisterciens. a. 1459. § 1. ap. Martene et Durand Thesanr. Anecdot. T. IV p. 1623: Praecipitur omnibus et singulis patribus abbatibus, quatenus habeant inventaria omnium et singulorum librorum et jocalium monasteriorum utriusque sexus sibi subditorum. Acta Capituli general. Praedicat. apud Saviliam celebrati a. 1439, bij Jasiu&ki, Summarium Ordinationum Capitulorum general Ord. Praedicat. p. 196: In quolibet Conventu habeantur Inventaria librorum et sacristiarum; Priores autcm in hoe nepligentes puniantur. — Acta Cap. gen. Prredicat. apud Montem Pessulanum celebr. a. 1456 bij Jasinski 1. 1. p. 399: Visitatores debent revidere librarias et facere, ut Invcntarium librorum fiat vel renovetur.