is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen schijnt zich soms plotseling behoefte aan een catalogus te hebben doen voelen: dan gaf de abt of prior, soms ook het kapittel, den last er een te vervaardigen, l) By dei-gelijke gelegenheden ontstonden vaak boekenlijsten, die werkelijk den naam van catalogi verdienen, ook al laten zij in onze oogen dikwijls nog zeer veel te wenschen over. Een groot aantal catalogi eindelijk hebben hun ontstaan te danken aan het optreden van een nieuw bestuur in kerk of klooster 2J; en ook onder deze rubriek vindt men vaak voor dien tijd zeer goede, ofschoon men, waar dit gebruik tot regel werd, gewoonlijk spoedig in de sleur verviel, en alles eenvoudig van de voorgangers naschreef.3) Ook schijnen enkele abten reeds ingezien te hebben, dat men goed deed telkens 11a verloop van een zeker aantal jaren, een nieuwen catalogus op te stellen.4)

In de beste der oude catalogi is de indeeling der boeken gewoonlijk in hoofdzaak dezelfde: de meeste geven in de eerste plaats aan. welke boeken men bezat van den bijbel, sommen dan de werken der kerkelijke schrijvers op en eindigen met de wereldlijke litteratuur. Doch daarbij blijft ook de overeenstemming. De kerkvaders b. v. worden niet in eene vaste volgorde behandeld, en, hoewel het schijnt, dat eenige oudere catalogi naar een bepaald voorschrift vervaardigd zyn '), is ook hier de mate van overeenstemming zeer gering, terwij1 andere catalogi weder geheel andere indeelingen hebben. Men heeft zich daarbij "O6'1 aan Cassiodorus' „De institutione divin. litter noch aan de boeken „De riris illustribus," noch aan4e zoogenaamde „Decretale" van Gelasius of Hormisdas gehouden, hetgeen terstond kan blijken uit het feit, dat de geschriften van veel latere kerkelijke schrijvers (Isidorus, Beda. e. d.) dikwijls tusschen, ja zelfs vóór die der oudere kerkvaders genoemd worden. De opsteller van den catalogus van Priifening ") schijnt de wenschelijkheid van eene bepaalde

') Zie Gottlicb, No. 1, 2, 103, 201, 207, 212, 247, 275, 276, 403, 406, 411, enz.

2) Gcttlieb, No. 55, 65, 83, 98, 104, 154, 169, 170, 181, 182, 187, 192, 201, 208, 221, enz.

3) Dit verklaart het feit, dat inen vaak verschillende catalogi van eenzelfde bibliotheek aantreft, welke slechts zeer weinig van elkaar verschillen.

4) Zie b. v. Gottlieb No. 2 en 3, catalogi van 't klooster Adrr.ont, onder denzelfden abt en door denzelfden kloosterbroeder (Petrus de Arbotia) vervaardigd, de eerste in 1370, de tweede in 1380.

5) Vgl. Becker, Catalogi, No. 6 Reichcnau), No. 11 (S. Kiquier), No. 22 (S. Gallen), No. 32 (Bobbio), No. 37 (Lorsch).

") Becker No. 95.