is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eerste voorbeeld dat ons daarvan bekend werd is van liet jaar 1277. In dat jaar verklaarden de abt van St. Marie te Middelburg en de schepenen dier stad, dat Jacob Henricss Braems, kanunnik van St. Pieter, aan het kapittel vermaakt had twintig schellingen Leuvensche munt 'sjaars, om zijne memorie te vieren, benevens zijne Decretalen, ten einde die ten algemeenen gebruike aan een ketting in het koor der kerk neder te leggen.')

Zoo leest men dat Rudolphus de Rivo, geboortig van Breda, als deken te Tongeren in 't jaar 1401 aan de kerk in z\jne geboortestad legateerde „Summum suam confessoram, cui voluit et vult alligari collectorium liationalis divinorum et in clioro eiusdem ecclesia incatlienari."2) Zoo vindt men in de rekeningen der Buurkerk te Utrecht over 1440/41 een post, luidende: „Item van 4 boeken te bynden ende te doen sloten gul.", en in die van het volgende jaar: „Item Willam Koernkyn die sloetmaker om dat hy veteren makede ende 2 slote dair men die boeken int choer mede sloet ende vast makede coste te samen 6 gul." 3)

Als de boekenvoorraad van eene kerk aangroeide, bleken gewone lectrjjnen zeker spoedig onpraktisch te zijn, daar zij veel ruimte innamen doch er betrekkelijk slechts weinig boeken plaats op konden vinden. Dau vervaardigde men kasten, waaraan een lezenaar bevestigd was. Dat deze al vroeg ook in ons land voorkwamen blijkt uit het volgende:

Op den 7dun April 14G2 bekenden „kerkmeesteren van Sinte Pieterskerke te Leiden, dat Willem Heerman doen maken ende geset heeft in S. Pieterskerk, op 't Choer een nuwe schoen lectryn, op syn selfs coste, mit vier scappraen, elc mit een opgaende doer dair an wesende In welke lectryn Willem Heerman voirsz. gemaickt ende geleit heeft, gevesticht mit ysere ketenen, die bible in Duytsche, die hy mit syn eygen liant gescreven heeft, ende syn twie stucken. alse dat oude testament, ende dat nuwe testament, om alle goede eerbaere mannen onder gelegen tyden ende onbeliindert den dienste

1) Mr. S. Muller, Catalogus van het kapittel van St. Pieter. 'sGravenhage 18SG. Deze belangrijke verwijzing danken wij aan Mr. Muller zelt.

2) Bulletin den Bibliophile Beige, XVIII. Brux 1862. p. 275.

3) Ridder Mr. F. A. L. van Rappard. De Rekeningen van de kerkmeesteren der Buurkerk in de 15e eeuw, (Bijdrag. en Meded. van 't Ilist. Gen. deel III (1880)» blz. 80, 8-t.