is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik geschilderd, 1244 gulden •), Dirk Bleker van dien zelfden stadhouder 1700 gulden voor een Yenus »).

Ook historische stukken, als die van d e G r e b b e r ), betaalde men vrij goed, maar vooral landschappen, liefst as ze Italianiseerend waren, zooals b. v. die van Hackaert, Dujardin en Both. Maar dikwijls, ja doorgaans kan men zeggen dat ze bij de maat verkocht werden, als zuivere handelswaar. Een sterk voorbeeld hiervan is, dat de beken e zeeschilder Simon de Vlieger te Delft een huis kocht voor 900 gulden, te betalen in maandelijks „een ende der„tich gld. aen schilderyen, niet meer maer niet minder, ^waervan de tijt ofte eerste maent sall ingaen den len Janu-

ary 1638 toecomende en soo voorts alle maende Te

^ weten maentl. een groot soort van 31 gld., ofte een seve ats. paneel van 18 gld. met een seewaterspaneel van dertien gld., eD dat goed werck, gelijck als hij voor andere

„luyden daglicx maeckt" 4).

Men ziet, het ging naar de grootte meer dan naar de kwaliteit. De zeeschilders verdienden in het algemeen nog wel het meest na de portretschilders. D e V 1 i e g e r b. v. kreeg in 1646 voor een stuk van 68 X 89 c-^- 280 gul(leu ')•

1) Hij moest lang op het geld wachten. Zie de brieven van Rembrand t enz. hierover, waarvan regesten zijn gegeven in den catalogus der uygens-tentoonstelling te 's-Gravenhage 1896, n°* 8-23-830.

2) Zie Ordonnantieboek van Fred. Hendr. 6 Oct. 1650, afgedrukt ,n de Kunstkronijk van 1866, blz. 40; Bredius, Meisterw. d. Re.chsmus. blz /, O. H. V 230. - Dat stadsregeeringen ook, als het vriendjes gold, niet karig waren met het betalen van ilinke prijzen, bleek in de Inleiding, althans wat Leiden betreft. Daarbij kan nog als voorbeeld dienen, dat Suzanna Steenwijck voor een klein schilderij, voorstellende de Lakenhal in 1642 600 gulden van de stad kreeg. (Catalogus sted. Mus. Leiden, n«. 1587).

3) O. H. V 62.

4) O. H. IX 222.

5) O. H. II 255.