is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zangstukje was een zeer aardige verrassing voor den heer CORNs. IMMIG Jr. Niet zoozeer, omdat zijn bedrijf in de woorden van dat lied is omschreven, als wel omdat in dat zingen een gave van den heer IMMIG, die geheel buiten zijn bedrijf staat, gehuldigd werd. op een wijze, waarvoor hij zeker niet ongevoelig kon wezen

Voor vele lezers is het misschien niet overbodig, hier als tusschen haakjes even te vermelden, dat de heer CORNs. IMMIG Jr., hoewel opgegroeid bij den zethaak in de drukkerij zijns vaders, zich toch ook op muzikaal gebied een goeden naam heeft weten te verwerven; vooral in de jaren, toen hi.i organist was in de Luthersche kerk, waar o. a. door hem de kerkconcerten werden ingevoerd en onder zijn leiding tot bloei kwamen.

Dat was de tijd, dat de heer IMMIG ook veel componeerde en aan enkele tijdschriften op muzikaal gebied medewerkte. Dat was de tijd, waarin hij soms een zeer zwaren strijd streed over de beantwoording van de levensvraag voor hem, of hij het drukkersvak niet voor goed vaarwel zou zeggen, om zich geheel aan de muziek te wijden, óf wel zijn harp aan de wilgen zou hangen om voortaan alleen „zaken" te doen. Dat was de tijd, waarin hij het Faust zoo volkomen van harte kon nazeggen:

Daar wonen, ach! twee zielen in mijn borst.

En de eene wil van de andere zich scheiden;

Want de eene omklemt met heeten liefdedorst

De wereld, waar zij woning wil bereiden.

Dat was zijn drukkersziel.

Maar de andere schudt met onbetembre vlucht

Het stof zich af en smacht naar hooger sfeeren

Deze laatste was zijn muziekziel, die het ten slotte tegen de eerste aflegde en die hem, zooals gezegd, van tijd tot tijd ook tot componeeren aandreef en hem o. a. deed maken het zangspel „Prinses Zonneglans". Op de melodie van den daarin voorkomenden „Dwergenmarsch" werd „Het lied van onzen arbeid" gezongen.