is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den bovensten omtrek groote subconjunctivale knobbels, met sterke pericorneale injectie en uitgesproken lichtschuwheid.

Ter plaatse van de knobbels is een troebele zoom van het hoornvlies die ten deele aan de zijde van de korrels gevasculariseerd is. De vaatvorming en troebeling van de cornea schrijden langzamerhand naar het centrum van de cornea voort.

15 Augustus hebben troebeling en vaatvorming het centrum der cornea bereikt en is gaandeweg de iris volkomen met dc lenskapsel verkleefd. In October is de tensie van beide oogen zeer gering. T—3.

De bulbi worden kleiner en 15 Januari '99 constateert men dat dc diameter van de cornea niet meer is dan 5 m\l. terwijl zich daaromheen de blauwroode conjunctiva „geleiachtig" verdikt vertoont.

21 Maart '99 wordt patiente ontslagen met V=0 beiderzijds. Van de cornea was aan beide oogen nog een klein donkergrijs plekje over, waaromheen de donkerroode gezwollen conjunctiva, die de daaronder liggende knobbels aan de directe waarneming on'.trekt.

Dit is het ernstigste geval van scleritis. dat tot waarneming kwam. Beide oogen werden ondanks geregeld deskundig toezicht en pogingen tot genezing, in anderhalf jaar tijds vernield.

Ten slotte de medegedeelde gegevens overziende, meen ik de volgende conclusies te mogen formuleeren:

Er is geen reden om een klinisch ziektebeeld ,,episcleritis" van de scleritis te isoleeren. tenzij de „episcleritis periodica fugax van Fuchs.

Gevallen van scleritis, die met ontstekingachtige infiltratie van het episclerale weefsel gepaard gaan (Schlodtmann) ontleenen daaraan een bijzonder klinisch type en kunnen met den naam van scleroepiscleritis worden aangeduid.

Op grond van klinische gegevens moet voorshands