is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij keerde zich om. Legree stond half morrend, half verstomd aan zijn

ZljdeEr was iets in dat tooneel van den dood geweest, dat de natuurlüke fierheid der jeugdige drift had geschokt. De tegenwoordigheid van dien Z r;em méér da» hinde», en ,ÜJ joelde zich spoedig mogelijk en zonder veel tot hem te spreken zich van daai

W''dTerv.'ijl hij zijn levendige, donkere oogen op Legree vestigde, zeide hij kalmei »« «P d» doode vees: .0,, heht ^ n *»£*** gij van hem krijgen kondt. Wat zal ik u nu voor het lijk betalen .

het medenemen en behoorlijk doen begraven.

Ik verkoop geen doode negers," antwoordde Legree norsch.

Gil moogt hem begraven wanneer en waar gij verkiest.

Knapen!" riep George op een gebiedenden toon een twee of mie negers toe, die het lijk „tonden aan te staren, „help mti hem opnemen en

naar miin rijtuig brengen en zoekt mij ook een spa e.

Een hunner snelde heen om een spade te halen; de Wee anderen hielpen

fkwrM om het liik op den wagen te leggen.

George zag niet om „aar, noch .prat met Legree, die zich met tegen

m-iir iTipt o-emaakte oiivgi schil* de bevelen van den jongen man verzette, im ^ »

ligheid een deuntje floot. Werktuigelijk volgde hij hen naar de plaats, waa:

Vipt riitnisr stond tö wacliten. , i

George spreidde zijn mantel daarin uit, en liet het Ujt er innederleg-

gen te'; U hij zijn zitplaats zoodanig verschikte, dat er genoegzame

ruimte voor was. Daarna keerde hij zieh om, vestigde zijn oogen strak op

Legree en sprak tot hem met een gedwongen kalmte.

„te heb u nog niet gezegd, hoe Ik-over dezewenKjhW*

het is daartoe hier noch de tijd noch de plaats. Maar

die bloed zal recht erlangen; ik zal den moordenaar te! verantwoording roepen. Ik zal mij bij den eersten den besten rechter vervoegen en het ge-

beüixl^ daar openbaar maken/^t!^ ^ verachtend met zijn

vingers knappende. „Ik mocht wel eens zien, dat gij het deedt! Waarzuh gij "getuigen vinden? Hoe zult gij uw beschuldiging staven?

maarr!" p zaa 0D eens de volle kracht van deze honende uittarting in. Er was niet een° enkele blanke op de geheele plantage e,; bij aUe gelijke ^rechtshoven is de getuigenis der kleurlingen krachteloos. Het hem,

alsof hij den hemel met zijn verontwaardigde kreten om recht en vergelding

wilde doen schudden, maar het baatte hem niets.