is toegevoegd aan je favorieten.

Logica in boekdruk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de west-europeesche landen en van de blanke bevolking der Vereenigde Staten van Noord-Amerika te schetsen om daaruit, in verband met staatkundige en economische invloeden, aan te toonen hoe de algemeene kunstopvattingen zich hebben ontwikkeld en u aan de hand daarvan te beschrijven de engelsche, amerikaansche, duitsche en fransche boekkunst. Ik bepaal mjj tot het nabij liggende, tot Nederland. Beginnen wij met vast te stellen, wat trouwens ieder uwer weet, dat de romein en cursief de gebruikstypen zijn, waardoor wij één zijn met Frankrijk en Engeland, niet met Duitschland. Dit reeds beslist dadelyk, dat fransche en engelsche boekdruk ons nader moet staan dan de duitsche, in weerwil dat onze taal met de germaansche en niet met de romaansche verwant is. Het kan daarom niet genoeg betreurd worden dat de boekdruktechniek van Noord-Nederland en van Duitschland dezelfde is, waardoor geen engelsche maar slechts duitsche ny verheidsproducten by ons afzet kunnen vinden; het nationale element verdwynt daardoor hoe langer hoe meer. Verheffing van het nationale drukelement kan slechts gevonden worden door niet langer bij onze oostelijke buren ter schole te gaan, maar de oogen te richten naar elders. Waarom, vraagt ge, waarom niet in eigen omgeving rondgezien? Zeker, het best zou zulks ongetwijfeld zijn. Maar welke typograaf zal in Nederland trachten wat modern-nationaals tot stand te brengen, waar eensdeels het materiaal, dat hem ten dienste staat, zoo door en door verduitscht is, anderdeels hem geen wettelijke bescherming verleend wordt op eigen denkbeelden? Daarom moeten wij Nederlanders, een klein land als wij vormen, ons noodgedwongen helpen met hetgeen het buitenland schaft. Twijfelachtig kan het niet zijn of wij, ons afwendende van Duitschland, ons te richten hebben tot Frankrijk of tot Engeland. Onze typografie is sedert ruim drie eeuwen een afspiegeling geweest van de fransche. Zij is dat geworden door Christoffel Plantin.