is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Messias, naar het vleesch uit hen gesproten; en van wederherstelling, als Volk, in de gunste Gods.

Het is vooral om dit haar Joodsch-cosmopolitisch karakter, dat Cairo zulk een aangewezen arbeidsveld is voor Zending-arbeid onder Israël. En dat niet alleen met betrekking tot de Joden, die hier wonen, maar ook, en in het bijzonder, in verband met hen, die hier, vooral uit het Oosten en Zuiden, tijdelijk vertoeven, en dan weer naar hun eigen land terugkeeren. In Cairo krijgen dezen gelegenheid om het Evangelie te hooren, die hun anders, wellicht, nooit geschonken zou worden. En valt het zaad des Woords in hun hart; worden zij tot het geloof in den Heiland gebracht; dan dragen zij het Evangelie naar verre landen, die veelal daarvoor, wat Israël, en ook Islam, aangaat, op andere wijze, nog gesloten zijn. Niet slechts kan aan enkele Joden in Cairo het Evangelie verkondigd worden; maar het Rabbinistisch-Judaisme kan hier, in zijn veelsoortige vertegenwoordigers, met de Wet en het Evangelie, worden bestreden, en zoo dat bolwerk der duisternis, op zijn eigen terrein, worden aangetast, wat zich moet laten gelden in al zijn vertakkingen, over de geheele aarde. In dit opzicht staat, misschien, geen plaats in belangrijkheid, voor arbeid in het Evangelie onder Israël, met de hoofdstad van Egypte gelijk.

Voor de hand ligt, dat de arbeiders in dit werk, mannen moeten zijn van veelzijdige, en diepgrondige kennis in de Schrift; vertrouwd met, zoo oude als nieuwere, Joodsche literatuur, vooral met betrekking tot Rabbinistische Schriftuitlegging, en controverse; niet slechts grammatisch maar ook praktisch geoefend in het Hebreeuwsch en Arabisch; en daarbij geheel vertrouwd met de voornaamste Westersche talen, het Russisch en Poolsch, en met „Jiddish" '). En voorts moeten zij mannen zijn van opvoeding én

') , ,Ji d d i sh" (onderscheiden in Jiiitlish-Duitsch, Jiddish-Poolsch, Jiddish-Poolsch Duitsch, Jiddish-Spaanseh) is een basterdtaal, samengesteld uit Duitsch, Poolsch, Spaansch enz. én Hebreeuwsch. die door minstens 4 of 5 van de 8 millioen Joden gesproken wordt, en waardoor zij zich onder elkander verstaanbaar kunnen onder houden, afgescheiden van de taal des lands, waarin zij geboren zijn of vertoeven. In hoofdzaak, bestaat Jiddish uit Duitsch en Poolsch, zooals dat door de Joden gesproken wordt, nl. verbasterd, ón, meestal ook verbasterd, Hebreeuwsch, doorspekt met middeneeuwsche Latijnsche woorden, in kerkelijk gebruik (bijv. ore [bidden], verbasterd van orare; benshen [danken] van bettedicere enz.); en voorts, naardat het Spaansche of meer Westersche Joden geldt, met Spaansch of andere talen. In fijn