is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een eigen vorst kunnen de Egyptenaren niet hebben; naar het woord der Profetie .... Een vreemde moet het opperbestuur hebben. Welke vreemde dan schijnt daartoe meest aangewezen, met het oog op, en in verband met, de voorspelde zegeningen over Egypte ? met de uitbreiding, en bevestiging van het Koninkrijk Gods ? . ... Is het begeerlijk, dat Frankrijk heerscher zal zijn over Egypte? Frankrijk met haar ongeloof, haar wufte zeden, haar Jesuïten, en haar revolutie-geest? Hebben niet reeds Fransche wereldzin en zedeloosheid hun schadelijken invloed in Egypte, bijna onuitroeibaar, doen gevoelen? Voorts: Wat is van Frankrijk te verwachten voor het Evangelie in Egypte? Heeft niet Frankrijk, overal waar haar vlag geplant werd in Afrika, in China, op de eilanden der Zuid-zee, op Madagascar, het werk der Zending gehinderd of geheel belet, maar aan haar Jesuïten vrij spel gelaten? En ook dit nog: Heeft niet Frankrijk Egypte, in de ure des gevaars, prijs gegeven, en aan zich zelf overgelaten?"

„Of Rusland ?" gaat de Sphinx voort, „Rusland, met haar knoet, haar vervolgzieke Grieksche Kerk, haar ondraaglijke tyrannie ? Is van Rusland heil voor Egypte te verwachten ? Zal onder Rusland's heerschappij de verzengde streek aan de Witte Nijl voor de Fellahin, die daarheen gebannen zullen worden om het minste verzet, niet nog ondragelijker zijn, dan ijzig Siberië, voor de Russen, die, schuldig of onschuldig, daar dwangwerken? Zou Rusland, in eigen Rijk, de vrije prediking van het Evangelie belettende, deze in Egypte toelaten; en de Joden, in Rusland vervolgd of uit het land verdreven, in Egypte beschermen?"

„Of anders Duitschland met haar militairisme; haar opgewekten kolonie-honger; haar politiegeest; haar overweldigende industrie ? Zou onder Duitschland's heerschappij over Egypte het land zich in vrede kunnen ontwikkelen, zonder gedurig gevaar voor verwikkelingen met andere machtige Staten, en zou er onder de Duitsche vlag in Egypte volkomen vrijheid zijn voor de prediking van het Evangelie ?"

Frankrijk? Neen. Rusland? Neen. Duitschland? Neen. „Welke Europeesche macht dan, behalve Groot-Brittanje?" vragen die steenen lippen. „Toch niet Italië, of Oostenrijk ? En zonder in het minst te dwepen met Britsche politiek, moet toch erkend worden, dat, thans, onder de Britsche vlag, of onder Britsche Protectie, wat slechts