is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen deze machtige bondgenooten zou zelfs Tilly niet bestand zijn geweest, maar ook de keizer bad niet stilgezeten, naast Maximiliaan van Beieren met zijn generaal Tilly verscheen door zijn bemoeiingen op het oorlogstooneel, Wallenstein. Deze versloeg in April 1626 Mansfeld bij de Dessauerbrug zoo volkomen, dat deze naar Silezië en later naar Hongarije moest vluchten, waar hij stierf. In dienzelfden tijd stierf ook de wilde Christiaan van Brunswijk. De keizer was hiermede van twee hardnekkige vijanden bevrijd, terwijl hunne zoogenaamde vrienden hen niet diep betreurden.

Toen Tilly nu den Deenschen koning in de buurt van Wolfenbüttel versloeg, was er geen vorst, geen legeraanvoerder meer over om de onbeperkte macht van deu keizer in Duitschland iets in den weg te leggen. Enkele steden zich nog verzetten, de eigenlijke tegenstand was gebroken.

Tilly's scharen overstroomden Holstein en Sleeswijk, Wallenstein maakte zich meester van Pommeren, Mecklenburg en van bijna geheel Noord-Duitschland tot aan de Baltische kust. Wel ondervond hij tegenstand bij Straalsond, maar dit feit was op zich zeiven te gering om de protestantsche zaak eenig voordeel te kunnen aanbrengen.

In Lübeck sloot koning Christiaan van Denemarken in 1629 vrede met den keizer, daarmede was de NederduitschDeensche oorlog geëindigd en het harde nu door Ferdinand II uitgevaaidige restitutie-edict diende om de algeheele overwinning op het Duilsche protestantisme te bezegelen.

Het was niet zonder grond dat geheel liet protestantsche Duitschland sidderde en beefde. Het bisdom Halberstadt droeg de keizer over aan zijn zoon Leopold Wilhelm, zonder dat er slechts een klank van tegenspraak werd vernomen. Toen hij echter denzelfden zoon ook den bisschoppelijken stoel van Maagdeburg wilde verleenen bood deze stad tegenstand, met zulk gevolg dat Wallenstein ook voor dit //ketternest" zooals hij het noemde evenals voor Straalsond onverrichter zake moest aftrekken.

Toen trad er in het jaar 1630 een keerpunt in waardoor