is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Habsburgsche macht, die nu haar toppunt had bereikt, een gebiedend halt werd toegeroepen. Twee gebeurtenissen zouden dezen ommekeer bewerkstelligen. De despotieke Wallenstein had het met zijne scharen zoowel in 's vijands land als in de bevriende landen zoo bar gemaakt, dat de keizer toegevend aan den algemeenen noodkreet van de vorsten on

den Rijksdag te Regensburg zijn veldheer moest opofferen en laten vallen.

En inmiddels was bovendien aan de Duitsche kust van de Oostzee de middernachtsheld, de arctische leeuw, geland Koning Gustaaf Adolf had het kleine eiland Usedom dus Duitsche grondgebied betreden. Nog spotten over hem in Weenen de adellijke heertjes in den Hofburg, noemden hem sneeuw- of ijskoning en ook hem vergelijkend met den ongelukkigen I<rederik V, den tweeden winterkoning; zij voorspelden, dat zijn Noorsche Majesteit weg zou smelten voor de zon van het huis van Habsburg, maar weldra zou hun hoon plaats maken voor angst en beven, weldra zou de eeuksster van Ferdinand verbleeken voor deze noordelijke ster.

Slechts langzaam drongen de berichten over den krij«- in Noord-Du,tsch'and door naar Zuidelijker landen, doch" de verdrijving van de keizerlijken door Gustaaf Adolf was voldoende om de hoop van de protestanten te doen herleven.

ïeophilus Leander verkeerde in de grootste opgewondenheid en werd dikwijls aan de poorten der stad gezien waar hii lederen reiziger uitboorde om dan het nieuws terstond te gaan brengen in het huis van den vrijheer Von Maltiz De gewezen kamerheer van den keurvorst van Saksen sprak ook nu nog zijn tevredenheid uit over het dralen en uitstellen van zijn vorst. Koning Christiaan van Denemarken was hem evenmin welkom geweest als thans de beheerscher van Zweden hy voorzag van de uitlanders nog grootere gevaren voor het ry en zijn \rijheid dan van de overmoedige Habsburgers.

Mocht de trouwe dominee nu ook al weinig instemming voor zijn meening bij den ouden grootvader vinden, de klein-