is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snoode in den steek gelaten, zonder geldelijken steun, zonder nieuwen toevoer van troepen kon liij zich ten slotte niet meer staande houden, moest Grauwbunderland ontruimen t n de passen vrijgeven. Nu scheen het dat men in Parijs de tijd gekomen achtte om den Hugenoot, ondanks zijne voorname afkomst ten val te brengen. De laster deed zijn werk, men mompelde van ontrouw, verraad; men klaagde hem niet openlijk aan, doch het commando werd hem ontnomen en hem gelast naar Frankrijk terug te keeren.

Henri de Rohan, te trotsch om te klagen, te edel om wraak te nemen, beantwoordde den hem aangedanen smaad daarmede, dat hij, de getrouwe zoon van zijn vaderland, a!s vrijwilliger in het leger van hertog Bernhard, Frankrijk's generaal, dienst nam.

Intusschen had Bernhard van Saksen Weimar droevige ervaringen opgegaan sedert zijn reis naar Parijs met betrekking tot de Fransche staatkunde, belichaamd in Riehelieu. Nooit schonk men hem vol vertrouwen, nooit kwam men alle voorwaarden na betreffende de soldij, steeds zorgde men er voor een Fransch generaal, mocht hij nu de Lavalette of du Hallier heeten ter zijde te stellen, nooit verleende men een volslagen volmacht in zijn qualiteit als opperbevelhebber, steeds nam men halve maatregelen, en waagde men niets. Meer dan eens bekroop den hertog de lust zijn degen aan Lodewijk XIII terug te geven, maar een vergeeflijke en begrijpelijke eerzucht hield hem hiervan weder terug. Tot de Zweden weerkeeren kon hij evenmin als zelfstandig een leger te velde brengen en onderhouden; dan liep hij kans als een gevallen grootheid, als een avonturier te eindigen. Om tot zulk een stap over te kunnen gaan, had hij een Henri de Rohan moeten zijn en daartoe kende hij zich zelf te goed om te weten, dat hij zoo hoog niet stond. Dus voorwaarts! Doch zijn taak was ontegenzeggelijk zeer moeilijk. In het geheele rijk waren de keizerlijken thans strijdend onder Ferdinand III in het voordeel. De Zweden, die behalve door Johann George, nu ook door Brandenburg den oorlog ver-