is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostenrijksche keizerhuis, keurvorst Maximiliaan, den oorlog moede werd, daar zijn land bijna geheel was verwoest. En daar de eigenzinnige Habsburger nog niet wilde toegeven, besloot de Beier voor zich zelf te zorgen en sloot vrede met Frankrijk en de Zweden.

De ruitersman Johann von Werth meende zonder oorlof niet te kunnen leven. Het Beiersche leger was onder het opperbevel van den keurvorst tegelijkertijd ook den keizer en het rijk gehoorzaamheid verschuldigd en met dit voorwendsel heeft zeker de generaal zijn afval van zijn ouden weldoener Maximiliaan verontschuldigd. Krachtens geheime oproeping van den keizer dacht de vermetele man vertrouwend op zijn bijzondere populariteit bij het leger de geheele Beiersche armee tegen den wil van den keurvorst den keizer toe te voeren. Doch hij had zich misrekend evenals Wallenstein. De zaak lekte te vroeg uit. Maximiliaan nu vol haat tegen den trouwelooze, die onder hem zoo hoog was gestegen, verklaarde hem voor vogelvrij, zette een prijs op zijn hoofd en liet zijn goederen verbeurd verklaren. De eene overste voor de andere na zeide de gehoorzaamheid aan den generaal op, ten slotte moest hij verlaten door alle regimenten als een hulpeloos vluchteling naar Boheme snellen. Alleen trad hij voor Ferdinand, hij dien den keizer een slagvaardig le^er wilde toevoeren. Men vertelt, dat de keizer hem toch goed heeft ontvangen en hem in den gravenstand heeft verheven. Doch het mag wezen hoe het wil, zijn veerkracht, die een vierjarige gevangenschap in Frankrijk niet kon knakken is nu toch geknakt, hij wordt nooit weder de oude Johan von Werth, dat doet mij leed, want mij heeft hij niet anders

dan goeds bewezen.

Bezoek! Een heerlijk bezoek op den Dilsberg!

Mijn oude, beste pater Eusebius, mijn levensredder. Ik herkende hem terstond aan zijn stem en aan de groote, trouwe oogen, ofschoon hij zeer verouderd was geworden. Volgens zijn verhalen heeft geen enkele streek zoo door den oorlog