is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard op te stapelen. Het meest bekend is die eigenschap bij de marmot en den Zuid-Amerikaanschen viscacha !). Van laatstgenoemd knaagdier schrijft Brehm 2): „Evenals de jakhalzen dragen zij de meest verschillende zaken, die zij op hunne strooptochten vinden, naar hunne holen en stapelen die vóór de opening dier holen in ruwe hoopen op, als ware het een soort speelgoed. Zoo vindt men beenderen en takjes, koeienflodders en door toeval verloren voorwerpen, die hun zonder eenigen twijfel niet het minste nut opleveren, vóór hunne holen opgestapeld, en daarom gaan de Gaucho's, als zij iets missen, naar de naburige „ Viscachera's" om daar het verlorene te zoeken. Uit het inwendige hunner woningen halen zij zorgvuldig alles weg, wat daar niet in behoort, ook de lijken hunner soortgenooten."

Daar kauwen, kraaien, eksters ongetwijfeld eene voorliefde hebben voor glinsterende voorwerpen, zoo is het vermoeden van Brehm, dat men hier te doen heeft met speelgoed, zeer goed te begrijpen. Toch zal wel niemand koeienflodders rangschikken onder de voorwerpen, die het oog verblinden door hun glans. Hier moeten dus andere redenen in het spel zijn, vooral daar viscacha, marmot en jakhals neusdieren zijn, die dus voor glinsterende voorwerpen geen oog hebben.

De sleutel voor de merkwaardige handeling moet in hunne levenswijze worden gezocht. Brehm beschrijft die aldus:

„Gedurende den dag ligt de geheele familie in het hol verborgen ; tegen zonsondergang, komt de een na den anderen te voorschijn, en tegen het aanbreken der schemering heeft zich een meer of minder talrijk gezelschap vóór de openingen verzameld. Deze onderzoeken zeer nauwkeurig, of alles veilig is, en bewegen zich langen tijd in de onmiddellijke nabijheid van

1) Pampa's-haas of Lagostomus trichodactylus.

2) Deel II, blz. 458.