is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE VOORDRACHT.

stekende buis aan de rugzijde. Om adem te halen, legt zich daarom de anopheleslarve plat tegen het wateroppervlak aan. Deze twee typisch verschillende houdingen, het hangen aan de oppervlakte van de culex en het er tegenaanliggen van de anopheles maakt de onderscheiding van deze twee zeer gemakkelijk, te meer, daar beide dikwijls voor de ademhaling aan de oppervlakte moeten komen. Wij zullen ons van dit verschil aan levende exemplaren overtuigen.

C. Eieren.

De culex legt haar eieren in hoopjes, waarbij de eieren aan elkaar vastzitten met de lange zijde; die hoopjes drijven als kleine stukjes roet op het water. De anopheleseieren daarentegen zijn los van elkaar; meestal leggen zij zich met de lange zijde in rijen tegen elkander of vormen zij, elkaar met de punten aanrakend, een figuur als een netwerk. Ook is er verschil in den vorm der eieren: die van culex lijken op een stompe lanspunt, zijn dus aan de eene (onderste) zijde breeder dan aan de andere; die van anopheles zijn meer ovaal; bovendien bezitten zij een betrekkelijk smalle aanhangende membraan, een soort zwemvlies.

LEEFWIJZE.

De leefwijze der verschillende soorten van anophelina is zeer uiteenloopend; sommige leven in de bosschen en komen niet in de nabijheid van bewoonde centra, andere daarentegen zijn ware huisdieren. Wij zullen op deze bijzonderheden hier niet nader ingaan; voor zoover noodig komen wij daarop bij de bespreking der malariaprophylaxis nog terug.

1'llAEl'AItEEREN VA N MUSK1ETE.X.

Er rest ons van de anopheles nu nog over te bespreken de techniek van het onderzoek naar ontwikkelingsvormen van malariaparasieten. Zooals reeds uit mijn eerste voordracht volgt, komen daarvoor in aanmerking de maag en de speekselklieren. Wij zullen dus nu moeten nagaan, hoe men die praepareert, om er sporocysten, resp. sporozoiten in aan te toonen. Vooreerst de maag. Men doodt de