is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven kon schenden,voor zoover het in dit dier belichaamd is. Het is een mystiek-pantheïstische gedachtenwereld, waar de sentimentaliteit tiert; waar een zekere berusting van zelf ontstaat, maar dan eene, die in geen vergelijking komen kan met wat het christendom leert van berusting; omdat het christendom het leven niet eert als leven, maar als gave van den Schepper, dus om God. En omdat het geen zoet sentiment kweekt, maar stoere kracht.

De christelijke berusting, die haar standpunt en haar taak tegenover de maatschappelijke misstanden moet bepalen, moet worden beoordeeld naar drieërlei argument, dat voor de noodzaak dier berusting aangevoerd wordt. Wij zouden als christen noch aan verzet tegen het bestaande noch aan betering daarvan denken mogen, hetzij omdat het goede van zelf triumfeert, hetzij omdat Gods voorzienigheid alle ding bestiert, hetzij omdat de christen zichzelf verloochent en zichzelf noch zoeken noch wreken mag.

Laat ons zien, wat hiervan is.

»Het goede zal vanzelf triumfeeren." Indien alle band en dwang is weggenomen, indien alles zich naar zijn aard kan ontplooien, dan verdwijnt het kwaad van zelf. Laat men dus de banden losmaken en overigens stil in den gang der dingen berusten.

Het is de gedachte, die haar classieke formule heeft in het woord van Gamaliël1): «Indien deze raad of dit werk uit menschen is, zoo zal het gebroken worden; maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken^ Het is de grondgedachte van elk anarchisme, hoe

>) Hand. V : 38, 39.