is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prediking bijkomstig en «toevallig* zou wezen en niet volgt uit den opzet van het stelsel.

Een partij, die de beschreven tactiek stelselmatig toepast, heeft reeds daardoor zichzelf gekenmerkt als ongodsdienstig. "Want een der eerste dingen, die het godsdienstig besef ons leert, is: de zedelijke en geestelijke zaken zwaarder dan de stoffelijke te doen wegen; en dus stoffelijke winst, die verkregen wordt ten koste van een geestelijk beginsel, te boeken als verlies en niet als winst.

«Wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?« Indien meer loon, meer nachtrust, beter woning enkel kan worden verkregen door de aanhitsing van den hartstocht, door te prikkelen het eigenbelang, door te verstommen alle

stem van gerechtigheid en van vertrouwen dan zal

de betere maatschappij, met godsdienstigen maatstaf gemeten, niét beter zijn.*).

Doch dit is niet het eenige. Wie godsdienst tot privaatzaak verklaart — dit nu genomen niet in den boven aangeduiden zin, maar in den zin der propagandisten als: »uw godsdienst doet er niet toe« s) — toont daarmede geen begrip te hebben van wat godsdienst is. Dit verschijnsel verklaren tot iets, dat geen invloed oefent, dat buiten bespreking blijven mag, is tegelijk:

J) Men leze het blz. 157 noot 2 reeds genoemde artikel van den heer A. W. van Wijk in Be Hervorming van 12 October 1907.

') Mr. M. Mendels heeft in een lezing een onderzoek ingesteld naar de grenzen, waarbinnen deze gedachte werken mag. Resultaat o. a. (zie het verslag in Het Volk van 19 Februari 1907), dat de SociaalDemocratie wordt vereenigbaar verklaard met eiken godsdienst, mits die godsdienst vereenigbaar is met de Sociaal-Democratie. M. a. w. de dienst van God ondergeschikt aan een bepaalde „oeconomie."

14