is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ambacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdrukten op hunne onafhankelijkheid als volk, maar zal op de slagvelden van Zuid-Afrika tevens, voor wie weet hoe velen en voor hoelang, worden beslist de mate der waarde van den individueelen mensch naast en in het massale van Staat en maatschappij.

Met een variant op den titel van een thans veelgelezen boek, dat een vervlogen tijdperk van de grootste ontaarding schildert, mag hier gevraagd worden „Q u o vadimu s? Waar gaan wij heen?"

Dat dan ieder zich gewaarschuwd rekene en geroepen om in zijn kring en zijn bedrijf te weerstaan elke overheersching, welke bedreigt het kostelijkste wat de mensch van zijn Schepper heeft ontvangen: het bewustzijn zijner persoonlijkheid, met alle daaraan verbonden rechten én verplichtingen.

VII.

„Wij leven in een tijd. zich o. m. kenmerkende door een algemeen gebrek aan waardeering", heeft een onzer mannen van beteekenis gezegd. Als schrikbarende waarheid treedt dit misschien nergens duidelijker aan 't licht dan in hetgeen ik daar schetste. Doch ook in het ambacht en bij zijne beoefenaars. Ik meen dit te mogen besluiten uit hetgeen ik daaromtrent heb aangevoerd.

Hier ligt dus voor de hand de vraag: welke middelen aan te wenden; welke maatregelen te nemen zijn, om hierin weder verbetering te brengen.

Tot de middelen en maatregelen, die aangeprezen zijn ter verbetering van den huidigen toestand der ambachten, behooren in de eerste plaats die, welke tot grondslag hebben de gedachte: beginnen met het verschaffen van beter onderwijs, daardoor den vakbeoefenaren meerdere bekwaamheid doen verwerven en ten gevolge daarvan de vakken zeiven verbeteren. Voorts wordt door sommige dier middelen tevens beoogd het publiek tot betere