is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ambacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beoordeeling en waardeering der ambachtsnijverheid en hare beoefenaars in staat te stellen.

In 1888 echter werd door een toen nog jonge vereeniging van kunstindustriëelen te 's Gravenhage, „Arti et Industriae", naar aanleiding van een lezing, door haar toenmaligen voorzitter in verschillende plaatsen van ons land gehouden, het denkbeeld geopperd, om de verbetering der ambachten nog op andere wijze ter hand te nemen en wel door de gelegenheid open te stellen tot het doen afleggen van proeven van bekwaamheid door ambachtslieden, die van wege hun vakkennis aanspraak kunnen maken op den titel van Meester of Gezel.

Dit voorstel werd zeer verdeeld ontvangen.

Om zich te vergewissen van het gevoelen der werklieden, zoowel als van de patroons, werden uitnoodigingen verzonden naar vele vakvereenigingen in Nederland, met verzoek om door afgevaardigden haar gevoelen te doen uitspreken over het middel door „Arti et Industriae" aangegeven. Een gevolg dier uitnoodiging was dat vele dier vereenigingen de wenschelijkheid uitspraken om aanstaande patroons en gezellen althans in de gelegenheid te stellen, proeven van bekwaamheid in hun vak af te leggen. Toen aldus op de hoofdvraageen antwoord was verkregen, werd „Arti en Industriae" uitgenoodigd een eersten stap naar het beoogde doel te doen en voerde zij deze opdracht uit door zich in verbinding te stellen met de „Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid", als een der groote vereenigingen in het land, die het denkbeeld met sympathie had begroet.

Na kennisneming en onderzoek vereenigde zich die Maatschappij met het denkbeeld en werd, als eerste gevolg van gemeen overleg, door deze beide vereenigingen een commissie benoemd met het mandaat tot uitvoering van het gemaakte plan.

Deze commissie, gesteund door sub-commissiën te 's Gra-