is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen was Jan Bochold van Leiden. Onder dezen profeet maakten de herdoopers zich meester van de stad Munster. [Febr. 1584]. Hier roofden zij de bezittingen der burgers, plunderden de kerken, onteerden de vrouwen, vermoordden de mannen, die zich bij hunne bent niet wilden aansluiten, — in 't kort, zij pleegden daar alle monsterachtige wandaden, die alleen door 'tmenschdom kunnen uitgedacht of uitgevoerd worden. De profeet wierp zich op tot Koning van Sion, en zond apostelen uit, 0111 in Duitschland en in de Nederlanden zijne leerstellingen te preeken. Polygamie, een deihoofdartikelen van het systeem, werd door zijn voorbeeld tot een beginsel verheven: hij nam dan ook niet minder dan 14 vrouwen. Aan haar hoofd stond de schoone weduwe van Matthi.jszoon, met den titel van koningin van Sion; zij droeg eene kroon van goud. De profeet deed verscheiden vruchtelooze pogingen om zich meester te maken van Amsterdam en Leiden. De gewapende inval der wederdoopers werd afgeslagen ; maar hun besmettende dwaasheid breidde zich uit. T11 Amsterdam brak de geestdrijverij los. I11 een kouden winternacht (Febr. 1585) wierpen 7 mannen en 5 vrouwen, door den geest vervoerd, hunne kleederen af, en liepen naakt en ijlhoofdig door de straten, onder het luid uitgalmen van: Wee, wee, wee! de wrake Gods, de wrake Gods! Toen men hen eindelijk had gevat, weigerden zij alle kleeding. Wij zijn, zeiden zij, de naakte waarheid. Na een paar dagen werden deze razende dweepers, die voorzeker eerder een verblijf in een gesticht voor krankzinnigen, dan wel het schavot hadden verdiend, met den dood gestraft. Het getal der sectarissen nam toe met het martelaarschap dat hen wachtte, en over alle gewesten verbreidde zich de aanstekelijke kwaal."

Dit schetsje doet ons den aard en het bedrijf der opkomende secte genoegzaam kennen, om tot deze gevolgtrekking te komen, dat elke Regeering. die haar eigen ondergang en de volslagen omverwerping der bestaande maatschappij wilde verhoeden, de Wederdoopcrs wel onderdrukken moest.