is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verre beneden het gewenschte had moeten blijven, hoeveel meer er nu reeds van de broeders was gemaakt. Want ontegenzeggelijk zijn er gaven, en is er aanleg, waarvan men de rechte beteekenis nog nier aan den dag kon doen treden, omdat men niet over een grooter aantal broeders te beschikken had

Maar het beteekent al zooveel, dat de oogen er voor open zijn en er nu meer en meer in de gewenschte richting gestuurd werd.

In 1885 werden drie voorproef-broeders naar Bielefeld gezonden om gedurende een halfjaar in de Inrichting »Bethel« voor toevallijders aldaar werkzaam te zijn. Zoo zouden zij aan den omgang met deze kranken en met hunne verpleging vertrouwd geraken. Doch, of het was omdat de Duitschers andere manieren en methoden hebben dan wij, of omdat het daar groot was en hier klein, of omdat hun verblijf aldaar te kort en het bezwaar van het verschil in taal te groot was, — hoe het zij, men zag hiervan niet de gewenschte resultaten Er werden geen broeders meer gezonden, dan alleen later tweemaal een godsdienstonderwijzer, die als besturende broeder moest optreden.

Van langer duur en met gunstiger gevolg was de opleiding der broeders in het Buiten- (later Wilhelmina-) Gasthuis te Amsterdam. 1 Nov. 1885 ging de eerste broeder voor een jaar naar het Buiten-Gasthuis, bij wijze van proef. Deze proef slaagde, en het volgend jaar, toen de eerste terugkeerde, gingen twee broeders er heen. Zij kwamen hier in aanraking met allerlei zieken, genoten theoretisch en practisch onderricht in de ziekenverpleging, en aan het einde van hun verblijf aldaar, deed één der broeders met gunstig gevolg examen voor de commissie van de Vereeniging «Het Witte Kruis.« Nu werd het allengs gewoonte, dat jaarlijks twee (later zelfs 3 of 4) broeders naar het Buiten-Gasthuis gingen en examen deden voor »het Witte Kruis«, of voor het Haagsche Comité voor Ziekenverpleging.

In 1893 begeerde Dr. J. van Deventer, die als GeneesheerDirecteur van het Buiten-Gasthuis de broeders had leeren