is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen die dit diep ingewortelde kwaad met vrucht zouden kunnen bestrijden.

Als het eigenlijke begin van de matigheidsbeweging kan men beschouwen het geschrift dat omstreeks 1 785 te Philadelphia verscheen en dat geschreven is door Prof. Benjamin R ush, een uitstekend geneeskundige en staatkundige. Dit geschrift had tot titel „de gevolgen van den sterken drank op het menschel ijk lichaam en den menschelijken geest" (the effects of Ardent spirits on the Human Body and Mind).

Tengevolge van dit geschrift, dat een zéér grooten indruk maakte, ontstond eene vereeniging van menschen die zich de Prohibitionpartij noemden (Prohibition = verbod) en die door de geestelijkheid en door de zoogen. vrouwenbeweging krachtig gesteund werd. Deze partij stelde zich voor, dat als door den staat verboden werd het gebruik van alcohol, het maken ei* van (behalve voor geneeskundige doeleinden), de invoer en doorvoer van alcohol, het alcoholverbruik wel is waar niet geheel zou kunnen belet worden, maar het totale verbruik toch sterk zou verminderen en, redeneerde men verder, „met de vermindering van het totale gebruik, vermindert ook het aantal der drinkers; vele menschen drinken dan in het geheel niet en weinige menschen drinken dan misschien veel en het is beter dat er enkele menschen zijn die veel drinken dan dat er vele menschen zijn die weinig drinken."

'Jot een verbod zooals de Prohibitionspartij dat wenschte. een verbod dat zich uitstrekte over geheel N. Amerika, is het echter niet gekomen, zoodat de juistheid van deze redeneering nog moet bewezen worden.

Er werden echter verschillende alcoholwetten geproclameerd, die in de verschillende staten waaruit N. Amerika bestaat, ook verschillend wei'den opgevat. In den eenen staat werden ze met groote zorgeloosheid, in een anderen