is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6e. Vetembolie.

Uit de algemeene pathologie is bekend, dat deze veelvuldig voorkomt, doch slechts bij zeer groote uitbreiding doodelijk is. In die gevallen kau zij makroskopisch te diagnosliceeren zijn, wanneer men in de longen, naast haarden van ischaemïe, zulke van hyperaemie vindt, en tevens de laatste de zetel zijn van vesiculair longoedeem. Mikroskopische controle is echter noodig, waarvoor stukjes in 4— 6% formaline-oplossing bewaard moeten worden ter verder onderzoek door een ter zake bekwaam deskundige.

In gevallen van vetembolie kan men deze ook aantoonen door onderzoek van liet hartebloed, op de in de seclie-techniek medegedeelde wijze.

B. INDIRECTE OF SECUNDAIRE DOODSOORZAKEN.

Voorop dient gesteld te worden, dat zieke personen veel gevoeliger zijn voor verwondingen en hare gevolgen, dan normale. Speciaal gevoelig zijn lijders aan hartziekten, leverziekten en diabetes. Zelfs lichte leveraandoeningen doen lichte infecties vaak een letaal verloop nemen, heigeen voor de tropen bijzonder gewichtig is. Hart en lever zullen derhalve speciaal goed onderzocht moeten worden, en tevens zal men nagaan of de urine ook glycose bevat.

Secundaire doodsoorzaken zijn:

le. Ontstekingsprocessen in verschillende organen en van weivliezen.

Deze ontstaan in de overgroote meerderheid der gevallen door enting van microben bij de verwonding, b. v. pleuritis en pneumonie bij een schot in de borst, meningitis bij een schedelwond, peritonitis bij een messteek in den buik. Niet altijd echter heeft men met een ektogene infectie te maken, waar aau gedacht moet worden. Speciaal wordt herinnerd aan hetgeen in de lessen over pathologische anatomie gezegd wordt over de traumatische peritonitis zonder zichtbare laesie van den buikwand en het maagdarmkanaal.

2C. De z. g. accidenteele wondziekten: septico-pyaemie, tetanus, phlegmone, gasphlegmone, erysipelas, wonddiphtherie.

De diagnose van deze ziekten eischt eenige toelichting.

a. S e p t i c li a e m i e. Naast de gewone verschijnselen van een acute infectieziekte (splenitis acula; degeneratie en parenchymateuze degeneratie respect. ontsteking van hart, lever en nieren) vindt men, dat het bloed weinig of geen stolling vertoont en een bruine bijtint heeft, welke vooral aan de miltdoormede duidelijk is, en dat uitgebreide thrombose bestaat. Verder bestaat herhaaldelijk miliaria cristallina aan het onderste buiksegment, en zien wij de rotting zeer snel optreden. Bij blanken kan een eigenaardige, vleksgewijze, gele (niet afwaschbare) verkleuring van de huid optreden, welke bij schuin opvallend licht door hare diepe ligging niet te zien is.

b. P y a e m i e. Naast de gewone verschijnselen van een acute infectieziekte, hierboven gememoreerd, vindt men, al naar gelang van den vorm, de volgende afwijkingen. Pvaemie kan zich n. 1. onder verschillende vormen voordoen: