is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tol stilstand gebracht wordt; hij treedt op buiten den vagus om, zooals uit dierproeven gebleken is; dubbelzijdige vagotomie en subcutane injectie van atropine heffen de werking van

den stroom op het hart niet op. .

Rij stroomen van hooge spanning (boven 400 Volt) treedt de dood in door werking op het centrale zenuwstelsel, leidende tot stilstand van de respiratie; kunstmatige ademhaling is dan ook soms nog in staat den persoon te redden.

Terwijl men als regel in de inwendige organen geen veranderingen vindt, heeft men toch hij herhaling bloedingen aangetroffen in den bodem van den 3-' en 4-" ventrikel (Mac Hojulu . Histologisch vond Cormi.0 (18081 allerlei veranderingen aan de ganglifncellen.

Uitwendig pleegt men wel wat te vinden n 1. verscheuring en verbranding der kleercn over inin of meer groote uitgebreidheid, gaten in de huid gebrand op de plaatsen, waar de stroom het lichaam binnendrong en verliet, defecten met scherpe randen (herinnerende aan gesneden wonden) op de plaats, waar het lichaam met de blanke leiding in aanraking kwam, Rlitzligurcn, bleincn enz.

4. HONGERDOOD.

Ile dood door inatiitie kan intreden door volkomen ol' onvolkomen gebrek aan of onthouding (carentie) van voedsel en drinken ; idenlisch met liet laatste

is gebrekkige en ondoelmatige voeding.

Ile onthouding kan vrijwillig of gedwongen geschieden ; hel laatste door bepaalde omstandigheden (instorten van een pul, schipbreuk e. d.) of door

toedoen van anderen.

Vrijwillige hongerdood wordt zelden waargenomen , af en toe tracht een krankzinnige of een ter dood veroordeelde op deze wijze zelfmoord Ie plegen, doch gewoonlijk houden ook zij het zelfs geen etmaal uit, om niet te eten en te drinken.

Onvrijwillige hongerdood komt meestal voor door een ongeluk, zelden door opzet van anderen ; wordt een kind, een ongeneeslijke zieke of een oude persoon opgesloten en hun het noodige voedsel onthouden, dan spreekt men vin seqncMralie. Dan heeft men met doodslag door nalatigheid (bl. 56) te doen.

Als gerechtelijk-geneeskundige krijgt men met den hongerdood te maken in gevallen van sequestratie (of vermeende sequestratie) en ook wel, wanneer op den publieken weg of in een verborgen hoekje het lijk van een door gebrek

omgekomen zwerver gevonden wordt.

Volkomen carentie doodt niet iedereen even snel Hij pasgeboren kinderen niet een gesloten oesophagus of duodenum ziet men, dat na 3 •> dagtn gewoonlijk de dood volgt; een enkele maal duurt hel 12—13 dagen. Volwassen personen houden het langer uit (minstens 10 dagen), vooral, wanneer zij nog iels te drinken krijgen; honden verdragen gemakkelijk 40 dagen vasten, doch slerven binnen 20 dagen, wanneer zij eten noch drinken krijgen.

Vele hvstericae kunnen maanden lang leven zonder of bijna zonder voedsel. De z. g. hongerkunstenaars (I)r. Tannkr, Succi, Merlatti, enz. kunnen zonder eenig „adeel" 40—50 dagen vasten, doch deze personen verkeeren dan onder zeer gunslige hygiënische condities en drinken af en toe; Merlatti hit hl lui eens 48 dagen uit en was toen 25% lichter geworden.