is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter zonder dat het belangrijk is voor de zaak. welke ons hier bezig houdt, beschreef indertijd Kks.si.kh i

. . 'ief t.wee^e 1)laats vermelden wij, dat volgens Vibert ook gastrektasie, met den haar gewoonlijk begeleidenden chronischen muaqkatarrh in

oiSe ipn °nVerWachts- on,ler verdachte verschijnselen, te dooden, door het ptieden van een peracute auto-intoxikatie, door resorptie van sterk

inhlfr r" Ult ,len' abnormale «mzetting verkeerenden, maaginhoud Hij en Brouardek schilderen het klinische beeld als choleriform of

als dat van het dyspeptische horna, dat volkomen overeenkomt met het

later te bespreken diabetische, behalve dat in het eerste geval de urine

alleen aceton en in het tweede glykose bevat, met of zonder aceton, enz. («j.

Bij reconvalescenten van typhns abdominalis en bij lijders aan slepende

meronMdnng schijnt ook een eenvoudige indigestie tot e'en mort im^vue

e kunnen leiden, zoodat deze onder bepaalde omstandigheden na het eten

van zeer veel, overigens deugdelijk voedsel kan voorkomen. Men vindt

n deigelijke gevallen bij de obductie de maag sterk uitgezet door min of meei veranderd voedsel.

De eigenlijke doodsoorzaak is onbekend, doch het ligt voor de hand m dergehjke gevallen zich de zaak als volgt voor te stellen en op Teze wijze den rechter een denkbeeld te geven, hoe onder dergelijke omstandigden de dood kan optreden, zonder misdadige tusschenkomst van een dei. Het is nl. denkbaar, dat de enorme hoeveelheid voedsel, in de maag opgehoopt, aanleiding heeft gegeven tot sterke functioneele hvperaemie der

obtaXof Z i h fraai' f "'lat V00r de V0,,<lins van 'ie '"edulla oblongata of van de hartspier te weinig bloed beschikbaar bleef. Bestaat er

in zulke gevallen, zooals allicht het geval is, een inanitie-atrophie van de

hersenen of een parenchymateuze ontsteking van de hartspier dan kan

hierdoor synkope of paralysis cordis ontstaan.

Hiei ter plaatse kan gevoegelijk het reeds vroegei (bl. 152) vermelde

optreïdt W^'1 W°rd?' ,,a! hftverlamming herhaaldelijk tijdens de digestie optreedt. een der sub A (bl. 410-427) uitvoerig besproken redenen

%ooi hartverlamming bestaat, kan zij al heel licht door liet zooeven genoemde moment optreden (Lesser: 48-maal dood tijdens digestie op 162 gevallen van mort imprévue).

vullino £V ™" ^ WOr,lt he' 'Uk herkend <*> «erttc mg \an de maag met mm of meer veranderd voedsel en door gevulde, melkachtige chylvaten (dl. 1, bl. 61).

;;! M- C' Kessler> Genee*k- Tjjdsehr. v. N. I., ,1!. XXXIV (1894), 1)1. 452. ( i \ ibert, Precis do Médicine lésralo 1q0k i»i n»™ r

mort subite, 1895, bl. 208. ' * Brouabdel> Ln "'«''t et 1«

ieooHr;S ,;S-?1I't,,nllenC01nï,leX kan V0lgens Brouarde'' (bes Empoisonnements

aiieriei andere *■»