is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het licht is gekomen, dat op afdrijving wijst. Hetzelfde doet men 7.00 er geen natuurlijke oorzaak is te vinden en iedere zekere aanwijzing voor afdrijving ontbreekt.

Stuit men in de anamnese of bij het opnemen van den status praesens op eenig verdacht verschijnsel, dan moet de zaak worden beoordeeld naar hetgeen hierna, sub 3 en 4, zal worden geleerd.

In verband met hetgeen over de natuurlijke oorzaken van miskraam werd gezegd, heeft men, indien de zwangerschap in de eerste 4 maanden werd afgebroken (liet meest gewone) vooral te zoeken naar de aanresp. de afwezigheid van afwijkingen van de inwendige geslachtsorganen en, zoo de miskraam na de 4de maand optrad, naar de teekenen van syphitis.

Door bimanueel onderzoek heeft men zich een oordeel te vormen over de grootte, den vorm, de consistentie, de bewegelijk- en gevoeligheid van den uterus en zijne aanhangselen; na bezichtiging van de portio vaginalis cervicis uterinae onderzoeke men het endometrium met de sonde. Op die wijze kan men een mogelijkerwijze bestaande chronische metritis (endoinetritis), adnex-aandoeningen, enz., op het spoor komen. Acht men zich niet in staat dit onderzoek naar behooren te verrichten, dan geve men zijn lastgever in overweging zijn bevindingen te doen controleeren en aanvullen door een arts, die meer dan een ander werk heeft gemaakt van de ziekten der inwendige vrouwelijke geslachtsorganen.

Een vergroote (dikke!), gevoelige baarmoeder en een gevoelig, licht bloedend endometrium wijzen op oen z.g. chronische metritis, resp. op een chronische endometritis, enz. Op de gynaekologische diagnostiek kan hier echter niet verder worden ingegaan, omdat enkele korte opmerkingen niet in staat zijn om een medicus tot een betrouwbaar onderzoeker op dit gebied te maken, indien hij in deze materie niet voldoende is onderlegd.

De herkenning van een floriede lues is nooit moeilijk; waar men mocht twijfelen, kan door een, na eenigen tijd, herhaald onderzoek gewoonlijk volle zekerheid worden verkregen of kan men in dekglaspraeparaten van het secreet der cervix uterina naar het treponema pallidum zoeken of doen zoeken. Zoowel in het levende, ongekleurde als in het volgens Giemsa gekleurde praeparaat gelukte liet toch Gr&fenberg het in 4 gevallen van floriede lues aan te toonen, terwijl dit in 5 gevallen van behandelde, ten deele symptoomlooze lues, niet gelukte (!).

De groote moeilijkheid zit dan ook elders en wel daarin, dat in 3/4 van de gevallen, dat lues de oorzaak van miskraam is, de moeder geen teekenen van floriede syphilis vertoont (noot 1 op bl. 57); een algemeene lymphklierzwelling heeft, met het oog op de mogelijkheid van een vroegere framboesia tropica, geen beteekenis. Daarom is het in alle gevallen, dat de miskraam na de 4de maand en schijnbaar spontaan optrad en de moeder geen

(') (ilii'U'ENBERO, l.c., bl. 20").