is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

palpabele oorzaak ervoor vertoont, aangewezen het serum van de moeder, volgens de complementbindingsmethode van Wassermann, te doen onderzoeken in het Geneeskundig Laboratorium te Bataria. De gerechtelijkgeneeskundige heeft hiertoe het initiatief te nemen en de benoodigde hoeveelheid bloed te ontlasten (>). Men kan hiertoe de vrouw alweer niet dwingen; mocht zij er zich tegen verzetten, dan rust op den medicus de plicht haar met klem er op te wijzen, dat het onderzoek van haar bloed in haar eigen belang is. Blijft zij bij haar weigering volharden, dan vermelde men dit in zijn rapport en releveere men het nadeel, dat hier het gevolg van is.

In alle gevallen van miskraam, na de 4de maand opgetreden, waarin de vrucht (de placenta) in beslag werd genomen, zij niet al te rot (gemacereerd) is en waarin de vrouw geen teekenen van floriede lues vertoont, moet de miskraam op de aanwezigheid van het treponema païlidum worden onderzocht.

Waar de vrucht (placenta) niet beschikbaar is, moet het bloedserum der vrome volgens de "Wassermann'sche methode worden onderzocht.

Een positieve reactie van Wassermann moet in foro als een bewijs run syphilis worden opgevat C2): een negatieve reactie sluit haar echter niet uit (noot 1 op bl. 57).

Suphilis als oorzaak van de miskraam kan alléén worden uitgesloten, wanneer het serum ran de moeder een negatieve Wassermann 'sche reactie geeft én in de vrucht (placenta) het treponema païlidum niet werd aangetroffen.

In cle practijk zal het derhalve zelden of nooit mogelijk zijn syphilis als oorzaak van de miskraam uit te sluiten, omdat de vrucht (placenta) zoo uiterst zelden kan worden onderzocht.

In de tweede plaats komt het erop aan na te gaan of objectieve teekenen aanwezig zijn, dat de vrouw, op het oogenblik, dat de miskraam optrad, kan hebben geleden aan een acute infectie-ziekte.

O Men vange op steriele wijze 2—3 cM3. bloed op iri een klein, uitgekookt reageerbuisje en late liet schuin stollen; het buisje sluite men goed met een geparaffineerde kurk. Op deze w\jze wordt er een voldoende hoeveelheid serum verkregen om de wassekmann'sche en tevens de Widal'scIib reactie te kunnen doen.

Het best verkrijgt men deze hoeveelheid bloed door een kleine venaesectie, omdat men, vooral bij Inlandsche vrouwen, zelfs na een flinken prik met een vaccinostyle in een vingertop (duim; radicale zijde!) of oorlel zelden meer dan een enkel druppeltje bloed verkrijgt.

Is b\j uitzondering beslag gelegd op de vrucht of op de placenta, dan kan men deze op het treponema pallidum doen onderzoeken. Van de vrucht moeten eenige praeparaatjes van het schraapsel der bijnieren worden onderzocht (volgens Giemsa), waarin bij lues het treponema in 97,5 0 „ der gevallen voorkomt, of hiervan coupes worden gemaakt (volgens Levaditi). Van den funiculus umbilicalis, make men coupes van een stukje pal bij den navel, waarin het treponema, in gevallen van lues, vrij constant wordt gevonden (in de tunica media der v.umbil.!); van de placenta neme men stukjes van de pars materna.

(2) Dit kan nooit in het nadeel der verdachte of beschuldigde zijn en is gebaseerd op het: in dubiïs pro reo. Een positieve WAssEBMANN'sche reactie kan voorkomen, zonder dat de vrouw lues heeft.

gerechtelijke geneeskunde.

5