is toegevoegd aan uw favorieten.

De chemische artikelen van de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (anorganische gedeelte)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezigheid van zink scherper aantoonbaar dan door de volgende proef met zwavelammonium. 10 mG. per Liter geven in azijnzure oplossing sterke reactie met H2S en de gevoeligheidsgrens der proef ligt bij /2 mG. per L. Het gevaar blijft hier evenwel de witte troebelmg van ZnS met eene van zwavel te verwisselen

De proef met zwavelwaterstof wordt alleen bij Aqua destillata in ammomakale oplossing voortgezet en kan dus dienen om ijzer en zmk aan te toonen. Voor ijzer is de reactie bijzonder gevoelig en bleek mij in staat om zelfs nog 0,3 mG. Fe per Liter zichtbaar te maken als een geringe groenkleuring bij vergelijking met een blanco-proef. Bij aanwezigheid van 1 mG. ijzer per L. ontstaat hTer reeds een intense groenkleuring. Voor zink is evenwel de reactie veel minder gevoelig: zelfs 10 mG. van dit metaal per L. bleken bij gebruik van 100 cM''. voor de proef nog nauwelijks aantoonDaar De proef met zwavelammonium is dus wel hoofdzakelijk een ïeactie op ijzer, die dus zóo gevoelig alleen bij gedestilleerd niet bij gewoon water wordt ingesteld. *

De proef met kaliumferrocyanide op 100 cM:'. water is in staat om ijzer en zink (ook koper) aan te toonen, maar moet hier speciaal als reactie op zink aangemerkt worden. IJzer geeft nog blauwkleuring bij aanwezigheid van 1 mG. per Liter, zoodat deze reactie in gevoeligheid verre ten achter staat bij die met zwavelammonium. Geringere hoeveelheden ijzer dan 1 mG. per Liter worden bij Aqua communis dus toegelaten en daar dit metaal eigenlijk alleen voor de aesthetische beoordeeling van water in aanmerking komt, is deze ruim gestelde grens ook toe te juichen, k kom daar evenwel bij de reactie op salpeterigzuur op terug

Zmk reageert veel gevoeliger met ferrocyaankalium, maar heeft daaivoor veel langeren tijd noodig. Waarom is nu de juist hier

rrr Tvd?T' die ^ Ed" 111 (e6n half uur) aangaf, vervallen 'le Ld. IV . Van hoeveel belang die is, blijkt uit de volgende proeven genomen met 100 cM'- bij kamertemperatuur. De troebelin» van ferrocyaanzink wordt zichtbaar:

bij 3 mG. Zn per Liter na 10 minuten

" ' " " » » ,, 15 „

" ,, " " " » » 80

tw " '2 " " " » 1 uur.

_ "e öevoe ïgheidsgrenzen gelden bij toevoeging van 1 cM3

™ dT PH00 CM3 Water' hetgeen 00k -1 de bedoeling zai

commnn i • *harmacoPee' hoewe' dit uit de redactie (bij Aqua communis) niet duidelijk blijkt.

Zi"k kan alIeen gestoord worden bij aanwezigheid

den fórrivorm df ^ ™ °Xydatie V:tn dit metaal tüt , 'Je modincatie toepassen die de Ed. III aangaf: n.1.

f tL »o Tn'°'" ™ ammMI" hel neerslaan en hei

tiaat oi de reactie met azijnzuur aanzuren. Men verliest dan