is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789, 14 Juli

Maillard de voorwaarden van overgave der Bas-

tille in ontvangst nemende.

grondtoon van de schoonste plaats in een zijner schoonste opera's de stem des volks was, die hij te Weenen tot den keizer «brood! brood!" had hooren schreeuwen. Groot is de vereenigde menschenstem, de uiting hunner gewaarwordingen, die meer waar zijn dan hunne gedachten; het is het grootste wat den mensch bejegent te midden der klanken en schaduwen van deze wereld in den Tijd. \\ ie haar weerstaan kan heeft zijn standpunt ergens buiten den Tijd. Df. Launay kon het niet. In zijn verwarden gemoedstoestand is het hem onmogelijk een vast besluit te nemen. Hij hoopt te midden der vertwijfeling, en geeft de vesting niet over; hij verklaart, dat hij haar in de lucht wil doen vliegen, grijpt fakkels om het te doen, en doet het toch niet. Ongelukkige grijsaard, het is uw doodsstrijd en die van uwe Bastiïïe. Gevangenis, gevangenschap en cipier, alle drie, gelijk ze waren, houden op te bestaan.

f Tl 1 1 IV il. . .1

vier uren lang neeit tnans ae wereldwaanzin geraasd, noem het de wereld-Chimaera, vuurbrakende! De arme invaliden zijn achter hunne tinnen neergezonken of rijzen slechts met gedekte geweren; zij hebben eene witte vlag van doeken gemaakt en slaan de chamade, of schijnen die te slaan, want hooren kan men niets. Zelfs de Zwitsers bij de valpoort schijnen wars van het schieten en hebben den moed verloren door die vuurzee; bij de ophaalbrug wordt een luikje geopend, alsof iemand begeerde te spreken. Ziet deurwaarder Maillard, dien behendigen man op zijne plank, zwevende over den afgrond der ommuurde gracht, die plank, rustende op de borstwering en door een last van patriotten in evenwicht gehouden, zweefde hij vrij gevaarlijk : zulk eene duive naar zulk een ark ! Vlug, behendige deurwaarder, een is er reeds gevallen en ligt daar ginds tegen het muurwerk verbrijzeld! Deurwaarder Maillard valt niet; vlug, met vasten tred en met uitgestrekte handen, gaat hij voorwaarts. De Zwitser houdt een papier buiten het luikje, de behendige deurwaarder grijpt het en keert terug. Voorwaarden van

overgaaf: pardon, vrije aftocht voor allen! Worden zij aangenomen? »Foi d'officier, op eens officiers woord. Ja!'' antwoordt de gepensioneerde Hulin of de gepensioneerde Elie, want wie dit zeide, daaromtrent is men het niet eens. Zoo zinkt dan de ophaalbrug neder ; — nauwelijks is zij gevallen, of deurwaarder Maillard grendelt haar vast en de levende zondvloed stuift naar binnen. De Bastillc is gevallen. Vic/nirr! I.n Rasfillp nxf «*•/«>'

(1) Histoire de la révolution par deux amis de la liberté. I, 267—306. Bksenval, III, 410-434, Di'sal'I.x, Prise de la Bastille, 291—-301. Bailly's Mémoires (eollection de Bervill et Barrière), I 322 en volgg.