is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aug.-Sept. 1789

fl) Histoire parlementaire III, 28. Mercier, Nouveau Paris, etc.

(.2) In het oude Rome had men onder de Cornelii de twee broeners P. Cnrnelius Africanus en L Cornelius Asiatu-us van wie do eerste in den slag bij Zama (202 v. Chr. de Karthagers sloeg

w' e in,den slag by Magnesia (190 v. Chr.) den Syrisehen koning Antiochus III De bi* naam Americanus komt van La fa vet te s verblijf in Amerika.

(3; Bailly, Mémoires, II, 1:37—409.

kleurig vaandel, dat als standaard van burgerlijke en godsdienstvrijheid over de geheele wereld zegeviert of zal zegevieren. Fauchet, zeggen wij, is de man voor Te Dcums en openbare wijdingen, die de nationale garde, gelijk in dit geval met het vaandel gebeurde, met een salvo van eereschoten beantwoordt, ongeacht of 't in kerk of kathedraal zij; op zulk eene wijs wordt de Notre-Dame (1) vervuld met het daverendst rookend Amen, — een teeken van vele dingen.

Over het geheel kunnen wij zeggen, dat onze nieuwe maire Bailly, onze nieuwe kommandant Lafayette, dien men ook Scipio (2) Americanus noemt, hunne verhelling duur gene eg hebben gekocht. Wel rijdt Baii.ly in een verguld staatsierijtuig, met trawanten en ander praalvertoon omgeven, waarvoor Camille Desmoulins en anderen verachtend den neus optrekken; wel bestijgt Scipio zijn schimmel en prijkt ten aanzien van geheel Frankrijk met burgerlijken vederbos. Doch geen van beiden doet het voor niet, maar

inderdaad wel voor een bovenmatig lioogen prijs; tot dezen prijs namelijk, dat zij Parijs voeden en van strijd terughouden. Op kosten van de stedelijke kas worden ongeveer zeventienduizend der allerarmsten met graven op den Montmartre aan werk geholpen, tegen tien stuivers daags, waarvoor zij, te gen den marktprijs, nagenoeg twee pond slecht brood kunnen koopen; zij zagen er zeer taankleurig uit, toen Lafayette hun ging toespreken. Het stadhuis is dag en nacht in arbeid; men verlangt van daar brood, een stedelijke constitutie, regelingen van allerlei aard, een teugel voor de sansculottische drukpers, maar boven alles brood, brood.

Leveranciers zwerven wijd cn zijd door het land als hongerige leeuwen; ontdekken verborgen koren en koopen openlijk aangeboden graan, hetzij vreedzaam of met geweld, zij willen en moeten koren vinden' Een zeer ondankbare taak; en zoo moeielijk, zoo gevaarlijk, —

Dood van Chhtel, majre-lieutenant te St.-Dems.

al won men er zelfs eene kleinigheid bij ! Op den 19 Augustus heeft men nog slechts voor één dag levensmiddelen. (3) Er komen klachten, dat het voedsel bedorven is