is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij rennen Oostwaarts in scherpen draf, terwijl hun zedelijke overtuiging, van het

gemeentehuis uit, in een ijverig gefluister zich aan heel het dorp mededeelt. En ziet

kapitein Dandoins beveelt zijne dragonders op te stijgen, maar deze, die zich over lang

vasten beklagen, eischen eerst brood en kaas, en voordat het korte maal genuttigd kan

zijn, heeft Drouets overtuiging het geheele dorp doorloopen, dat nu niet meer fluistert,

maar raast en tiert. Nationale vrijwilligers, in der haast bijeengekomen, schreeuwen

om kruit en lood, de dragonders dobberen tusschcn patriottisme en krijgstucht, tusschen

brood en kaas en opgestoken bajonetten; ongemerkt overhandigt Dandoins den strengen

kwartiermeester zijn zakboek met geheime depêches, zelfs de stalknechts komen met

mestvorken en dorschvlegels. De strenge kwartiermeester, slechts ten halve in den

zadel, baant zich met de sabel een weg door gevelde bajonetten, (1) te midden van

patriottische vloeken en dorschvlegelslagen, en rijdt woedend weg (2) zonder dat

hem iemand volgt. Alle overigen willen zich liever aan den zachten dwang onderwerpen en hier blijven.

En dus rolt de nieuwe berline voort, en Drouet en Guillaume galoppeeren haar ac iteina, en Sainte Menehould en eene streek van eenige uren in den omtrek zijn in uitbarsting en de militaire donderketen is gesprongen en vernield, gelijk te vreezen staat, met het ongelukkigste gevolg.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

De nacht der sporen.

Dat komt van geheimzinnige escortes en van een nieuwe berline met elf paarden • «wie een geheim heeft, moet het niet slechts verbergen, maar ook verbergen dat hij een geheim te verbergen heeft." De eerste militaire escorte is zelfvernietigend gesprongen en alle militaire escortes, daar de argwaan heel het land in roer zet, springen, en het is niet te vergelijken met den verpletterend zegepralenden donder, — veeleer gelijk de eerste vlok eener alpenlawine, die, eenmaal in beweging gebracht als hier in Sainte Menehould, onophoudelijk voortrolt, zich uitbreidt en voort gaat tot Stenay toe in woest verdelgende vaart, tot ten laatste alles, patriottische boeren, militaire escortes nieuwe berline en koningschap doorééntuimelen in den afgrond!

De donkere schaduwen van den nacht vallen. De postillons knallen en klappen met de zweep; de koninklijke berline is door Clermont, (3) waar kolonel graaf de Damas ïaar een woord toefluisteren kon, (4) is gelukkig op weg naar Varennes, door dubbele omen in hare vaart bespoedigd; -een onbekende te paard" doet op ernstigen toon een schor gefluister, dat men echter niet verstaat, door het rijtuigvenster hooren, en verdwijnt in de duisternis van den nacht. (5) De hooge reizigers sidderen, maar door overgroote vermoeienis vallen zij allen in sluimer. En ach, Drouet en guillaume geven hunne paarden de sporen en slaan, kortheids- en veiligheidshalve, bijwegen in en verspaden overal hunne zedelijke overtuiging, die als een vogel door de lucht verder

hand^en^stooL gcheeten' rende in "aloI) weS' de teugels tusschen de tanden en in iedere

Déclaration de LA Gachb fin Choweui.. pag. 134.)

(J) Hier was de berline om half tien aangekomen.

4) Dit was weder eene fout, die niet onopgemerkt bleef.

(5) Campan, ii, 159.