is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom ben ik katholiek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch worden te zeer in beslag genomen door hun dagelijksche bezigheden, zijn te kortzichtig en te weinig ontwikkeld, te traag of te onverschillig, om door eigen onderzoek en nadenken tot de kennis dier verheven waarheden te komen. Nu echter door het geloof aan een goddelijke openbaring leert een kind reeds die waarheden gemakkelijk en voldoende kennen.

Maar ook die weinigen, die tijd, verstand, ontwikkeling en ijver genoeg bezitten, om zich geheel en al aan het onderzoek dier waarheden te wijden, brengen het zonder de hulp der openbaring, eerst na Lang onderzoek, wellicht pas op hoogen leeftijd niet verder dan tot een zeer onvolledige en gebrekkige kennis van die waarheden, waarvan ieder mensch ten allen, tijde en niet het minst in de gevaarvolle jaren der jeugd goed op de hoogte moet zijn. Het verstand, hoe scherp ook, aan zich zelf overgelaten, vervalt daarbij altijd in dwaling en twijfel.

Dit wordt bevestigd door de geschiedenis en ervaring varf alle tijden en alle volkeren.

Immers alle volkeren, die het geloof in de goddelijke openbaring misten, hebben zich overgegeven aan een dwazen en verderfelijken afgodendienst. Alles hebben zij als god vereerd, behalve den waren God. Op zedelijk gebied waren hun afdwalingen niet minder groot; aan de gruwelijkste zonden gaven zij zich over op het voorbeeld van hun goden zelf en in hun eeredienst werden vaak de schandelijkste ondeugden verheerlijkt. Nog nooit is een volk door de wetenschap alleen, maar slechts door de prediking van het Evangelie en het geloof aan de openbaring van die verschrikkelijke en verderfelijke dwalingen bevrijd geworden. We zouden dan ook wel eens willen zien, hoe onze moderne geleerden de wilde volkeren van Afrika door wetenschappelijke stelsels van hun heidensche begrippen zouden bekeeren. Ze zijn wel zoo wijs het niet te probeeren en begrijpen zeer goed, dat zij niet voor missionarissen zijn in de wieg gelegd.

Zelfs de geleerdste mannen, die de valschheid van de