is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vastgesteld in het Koninklijk Paleis,

Van waar de stoet,

Die de sluiting doet,

Door ruiterij te paard geëscorteerd,

Afmarcheert.

De gansche „stoet" bestaat,

Behalve uit dc kavallerie, die vóór en achter gaat, Uit een Minister, die, namens Z. M., tot de Kamers praat, En die in een hofrijtnig gezeten,

Door menigeen voor den Koning-zelf wordt versleten, Omdat hij voor deze plechtigheid In gala verschijnt en door hofbedienden wordt geleid. — In de Kamers • in vereenigde zitting vergaêrd, — Wordt 't zittingjaar door hem gesloten verklaard Met een korte rede, op plechtigen toon I itgesproken voor 'ss Konings troon. Gewoonlijk zegt de Minister in die rede: Dat Zijne Majesteit zeer tevreden Over de Kamers is, die in 's lands belang

O '

De zaakjes zoo stilletjes hielden aan den gang. De Minister somt verder de wetten bij elkaar,

Die in t afgeloopen zittingjaar Tot stand zijn gebracht En die altijd strekken tot verhooging van de nationale kracht En tot vermeerdering van 's volks geluk, — ^ an zooveel waarde in deez' tijd van algemeenen druk.

De Minister verlaat daarop in alle deftigheid de zaal, \ergezeld door een comini«ie, die, met de noodige praal» He ui ook had ingehaald,