is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oranjebond van Orde,

gevestigd te ütreeht. Rgsenburg F arj ,903

7incr*5 Utrecht '

.£/ <&/

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van den Oranje bond van Orde, gevestigd te Utrecht, heeft het Algemeen Bestuur van den Bond de eer U bijgaand Gedenkschrift aantebieden, in de hoop dat van den inhoud door U met belangstelling zal worden kennis genomen en dat. U zoo vriendelijk moogt willen zijn de lezing ervan in Uwen kring te bevorderen en Uwe hulp te verleenen ten bate van het toetreden van nieuwe Bondsleden.

Onder bijgaande inteekenbiljetten bevindt er zich een ten behoeve van die Bondsleden, die in de viering van 's Bonds herinneringsfeest aanleiding zouden kunnen vinden hunne jaarlijksche bijdrage voor het lidmaatschap te ver hoog en. om zoodoende aan de financieele kracht der Vereeniging de versterking te geven, die zij door de uitbreiding van haar werkkring dringend behoeft.

Hoogachtend,

Het Algemeen Bestuur, voornoemd,

HORA SICCAMA, Voorzitter.

J. H. F. TUTTER, le Secretaris.