Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORANJEBOND VAN ORDE.

Inteekenbiljet.

J)e ()nderget.eekende.

de Heer Mevrouw Mejuffrouw

wonende te

verklaart tot wederopzeggens toe te willen toetreden tot het lidmaatschap van den Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht, tegen een jnarlijkschè bijdrage van

gulden (minimum / 1.—) (voor het eerst over 1903).

Handteekening

N. B.! S. v. p. naam en woonplaats duidelijk invullen en dit biljet toezenden aan Jiir. HORA SICCAMA te Rijsenbürg.

Oranjebond van Orde.

VERHOOGING VAN CONTRIBUTIE.

De @iiderqeleehende,

de cJ~feer

Silevrouto

cRlejurouw wonende te

verklaart zijne (hare) jaarlijksche bijdrage voor hel lidmaatschap van den Oranjebond van Orde, gevestigd i

te Utrecht, ie willen verhoogen tot gulden,

fvoor hei eerst over 190§J.

SCandteehening

NB' S. v. p. naam en woonplaats duidelijk invullen en dit biljet toezenden aan Jiik. HOR\ SICCAM.Y te Rijaenburg.

ORANJEBOND VAN ORDE.

Inteekenbiljet.

De Ondergeteekende.

de lieer

Mevrouw

Mejuffrouw

wonende te

verklaart tot wederopzeggens toe te willen toetreden tot liet lidmaatschap van den Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht, tegen een jaarlijksche bijdrage van

gulden (minimum f 1.—)

(voor het eerst over 1903).

Handteekening

N. B.! S. v. p. naam en woonplaats duidelijk invullen en dit biljet toezenden aan Jhr. HORA SICC AM A te Rijsenbürg.

ORANJEBOND VAN ORDE.

Inteekenbiljet.

De Ondergeteekende,

de Heer Mevrouw Mej uffrou w

wonende te

verklaart tot wederopzeggens toe te willen toetreden tot het lidmaatschap van den Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht, tegen een jaarlijksche bijdrage van

gulden (minimum f 1.—)

(voor het eerst over 1903).

Handteekening

N. B.! S. v. p. naam en woonplaats duidelijk invullen en dit biljet toezenden aan Jiir. HOR A SICC AMA te Rijsenbürg.

Sluiten