Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g Hl |

Zonder vrees voor tegenspraak zal wel van liet zwemmen gezegd mogen worden, dat liet een eerste plaats inneemt onder de verschillende lichaamsoefeningen, die alle te samen onder de algeimene benaming van sport in ons land beoefend worden. E11 inderdaad zoude men kunnen beweren, dat geen lichaamsoefening, naast het persoonlijk genot, dat zij den beoefenaar schenkt, tevens zooveel practisch nut heeft als juist liet zwemmen.

Kijkje ia een der Gemeentelijke Bad- en Zweminrichtingen te Amsterdam.

Er zou dan ook over het zwemmen veel te schrijven zijn, doch eischt een korte verhandeling, eenige beperking.

Het wil mij toeschijnen, dat er omtrent den oorsprong van liet zwemmen weinig valt te vermelden, omdat ik een wel eens geuite meening deel, dat eigenlijk ieder menscli het vermogen bezit om te zwemmen, en er slechts oefening noodig is om dat vermogen te ontwikkelen 0111 den menscli met het zwemmen volkomen vertrouwd te maken. Ik geloof dan ook dat lijfsbehoud wel een der eerste aan-

o

Sluiten