is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om den ring.

door welke club, Nimrod3 Cynopliilia of Kennelvereeniging Nederland zij gehouden werd, meer bepaald over de keuring en de keurmeesters een dikwijls zeer eenzijdige en ontevredene critiek hoort en leest, is zeker een eigenaardig gevolg van de reusachtige hondenkennis door zoo velen hier verkregen. De zeer onverkwikkelijke, ja dikwijls hatelijke stukken die dan regelmatig in de Nederlandsche Sport en den »Nederlandsche Jager« verschijnen, geven echter meestal te ken-

o

nen dat de groote kunst van den werkelijken sportsman ,,om lachende te winnen en ook lachende te verliezen" door velen nog moet aangeleerd worden.

De derde groote club werd in ons vaderland oprroriMit rlon 1 7 Spntp.mbpr

181)6 onder den naam van: „de Kynoiogen Vereenigiiig Nederland." Zij is in strijd geboren en even als Minerva verscheen zij plotseling en onverwacht in een oogenblikkelijke storm- en drang-periode, die wij ons allen nog goed genoeg herinneren om haar niet op nieuw te beschrijven. Ook deze vereeniging koos zich tot hoofdtaak het houden van jaarlijksche internationale tentoonstellingen. Zij nam spoedig toe

in bloei en voltooide het klaverblaadje der eenswillende, één doel volgende en één geest ademende vereenigingen van Nederlandsche hondenliefhebbers.

In den ring.

Na de zege.

Naast die drie zonnen aan het kynologentirmament zijn er nog diverse