is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot op zekere hoogte zal de ervaren landbouw-scheikundige met de plantenanalysen zeker rekening mogen houden en zullen vergelijkingen met grondanalysen wellicht nog verrassende uitkomsten kunnen geven, doch hij zal zich daarbij niet mogen bepalen tot de analyse van de vrucht.

In hoever de daarbij verkregen cijfers gebezigd mogen worden, om over het betrekkelijk gehalte des bodems aan opneembare plantenvoedingsstoffen uitsluitsel te geven, vinden wij o. a. in de Grundlagen zur Beurtheilung der Ackerkrume in Beziehung auf Landwirtschaftliche Pflanzenproduktion van Prof. R. Heinrich 1) uitvoerig uiteengezet.

Hoe ingewikkeld het hier bedoelde vraagstuk ons ook door van Bemmelen wordt voorgesteld, omtrent een gewichtige voorwaarde, die zooals ik reeds opmerkte, in Suriname door de planters nog veel te veel over het hoofd wordt gezien, zal men het waarom nu beter leeren begrijpen.

Men leze de slotsom waartoe van Bemmelen in zijn lezenswaardige beschouwingen komt: „de herstelling en onderhouding der vruchtbaarheid is op het standpunt „van Mulder niet alleen door bemesting te verkrijgen, maar door het onderhouden „van al de gunstige physische en chemische toestanden, die boven geschetst zijn.

„De bemesting kan niet alleen ten doel hebben, om het verlies van anorganische stoffen te dekken en bovendien wat meer gebonden stikstof aan te voeren, „dan de bodem zelf (als ammoniak) uit de lucht trekt gedurende den duur der groeiperiode.

„Het bemesten van een land, dat in kuituur gebracht moet worden is: het „vormen van een ofeleiachtip-silikaat-humeus deel. Het bemesten van een kuituur-

" o o

„bodem is het onderhouden daarvan.

„De mest dient niet alleen om het quantum (de hoeveelheid) aan te vullen, „maar ook om het quale (de hoedanigheid) te verbeteren. Absorbtie, inzonderheid „die met uitwisseling der bases gepaard gaat, is de hoofdzaak. De mest moet niet „alleen het gelatineuse deel verrijken, maar ook zulk eene metamorphose in hetzelve „bewerken, dat de nuttigste bestanddeelen (kali, phosphorzuur) daaruit loskomen.

„ De toestand in den bodem, niet alleen de voorraad moet uitgangspunt zijn!'

Uit deze beschouwingen van een zoo bekwaam deskundige op het gebied van bodemkennis volgt dus, dat de toestand des bodems een zeer belangrijke factor is, waarmede bij eene beoordeeling van gronden nog veel te weinig rekening gehouden wordt; waardoor het betrekkelijk gering voordeel van het opzenden van gronden naar laboratoria tot onderzoek in het oog springt en waardoor de wenschelijkheid, vooral bij eene uitbreiding der cultures in West-Indië, van de stichting eener wetenschappelijke inrichting in de kolonie nog in een helderder licht wordt gesteld.

„De leer", zegt van Bemmelen, „dat eene vermindering van vruchtbaarheid „rechtstreeks aan het verlies van minerale bestanddeelen is toe te schrijven en dat „eene chemische analyse kan aanwijzen, wat in de bemesting moet aangevoerd

J) Wismar. Hinstoffsche Hofbuchhandlung 1882, blz. 44—62.